MA képzések leírásai

MA képzések

Filozófia MA képzés

A Filozófia mesterképzési szakot a Filozófia Intézet gondozza. A szakra eltérő hátterű, különböző előképzettségű diákok érkeznek. Ami közös bennük, hogy mindenki szereti, amit nálunk tanul: az élet, a tudomány és a kultúra kérdéseinek reflektív kezelését, az elmélyedést a filozófia hagyományos és újabb keletű problémáiban, az érvelő, strukturált kifejtést. A képzés segíti hallgatóinkat abban, hogy elemző, lényeglátó gondolkodást alakítsanak ki, és mélyebben megismerkedjenek a kultúránk alappilléreit jelentő filozófiai fogalmakkal, problémákkal és módszerekkel. Hallgatóink személyre szabott segítséget kapnak tanulmányaik alakításában. A nálunk megszerzett tudás az élet és a munkaerőpiac számos területén kamatoztatható.

 

A képzésről röviden

Az ELTE Filozófia mesterszakja neked való, ha érdeklődsz a filozófiatörténet, a logika, az ismeretelmélet, a nyelvfilozófia, a metafizika, a politikai filozófia, az etika, az esztétika, az elmefilozófia, a történelemfilozófia, a tudományfilozófia vagy a vallásfilozófia iránt; ha érdekel a filozófia belső összefüggésrendszere, a filozófia és a rokon tudományok kapcsolatrendszere; ha érdekelnek a filozófia és a kultúra, vallás, művészetek, médiavilág valamint a filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás alapvető sajátosságai. A szak elkezdéséhez némi jártassággal már rendelkezned kell a filozófia egyes területein. Képzésünk ezen ismeretek elmélyítését és szélesebb körű áttekintés megszerzését szolgálja.

 

Tantárgyízelítő:

 • etika
 • vallásfilozófia
 • filozófiatörténet (kurzusok az antikvitástól a 20. századig)
 • a kortárs filozófia irányzatai
 • logika
 • politikai filozófia
 • tudományfilozófia

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

 

Ők is itt végeztek:

AZ ELTE BTK filozófia szakán végzett többek között Kelemen János az MTA filozófus tagja, Ludassy Mária filozófus, mindketten intézetünk professor emeritusai, Tengelyi László filozófus, aki intézetünk, majd a wuppertali Bergische Universität professzora volt, Fehér M. István, aki az MTA filozófus tagja és intézetünk professor emeritusa volt, Gendler Szabó Zoltán, a Yale University professzora, Miklós Tamás, az Atlantisz Könyvkiadó igazgatója, címzetes egyetemi tanárunk, Petri György költő, és Bartók Imre író.

 

Érdekességek a szakról:

Kurzusainkon a történeti reflexió és a problémacentrikus filozófiai kutatás, az analitikus és a kontinentális tradíciók, a filozófiai alapkutatás hagyományos témái és az alkalmazott filozófia kurrens vitakérdései (például a technológiai fejlődés társadalmi, etikai következményei, vagy a nemi szerepek kapcsán) egyaránt megjelennek.

 

A szak legfontosabb érdekessége nyitottsága.

 • A filozófia MA sokszínűségéből, tematikus gazdagságából következik, hogy nyelvi, történelmi, matematikai, természettudományos, művészeti és politikai érdeklődésű hallgatók egyaránt kapcsolódni tudnak képzésünkhöz.
 • A Filozófia Intézetben angol nyelvű képzések is folynak, számos Erasmus-diák és más külföldi ösztöndíjas látogatja óráinkat – ilyen angol nyelvű kurzusokat te is elvégezhetsz a magyar nyelvű MA hallgatójaként.
 • Az intézet kiterjedt külföldi kapcsolatrendszerrel bír, így számos európai egyetemre jelentkezhetsz részképzésre.
 • Gyakran rendezünk konferenciákat, műhelyszemináriumokat, szélesebb közönség számára is nyitva álló előadássorozatokat. Ezeken az eseményeken más intézményekben tanító filozófusokat, köztük külföldi előadókat is megismerhetsz.

 

MA hallgatóink önképző jelleggel szerveznek előadássorozatokat, melyeken szabad bölcsészet alapszakos hallgatók és más érdeklődők ismerkedhetnek meg a filozófia problémáival, valamint filozófia képzéseink sajátságaival. MA tanulmányaid idején alkalmad nyílik e tevékenységbe és a TDK munkájába bekapcsolódni.

Külön biztatni fogunk, hogy szakos tanulmányaitok folyamán egyetemi tanulmányaiktól független szakmai gyakorlaton vegyetek részt. Ennek során természetesen tanácsainkkal és kérdéseinkkel folyamatosan rendelkezésetekre állunk.

 

Felvételi információk

EGYENES BEMENETTEL, azaz a BA képzés teljes kreditértékének beszámításával: 

 • a szabad bölcsészet alapképzési szak, bármely specializációval.

 

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAl

Amennyiben van 30 kredited* a filozófia, az esztétika vagy az etika területekről, továbbá rendelkezel a filozófiai álláspontok szabatos megfogalmazásának és továbbgondolásának képességével, akkor a fenti szakon kívül is bármilyen más alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz. 

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek megszerzésére.

 

FIGYELEM!

Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, ez esetben az elvégzett tanulmányok kreditértékét a Kreditelismerési Bizottság állapítja meg..

 

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 73 pont.

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév.

 

Felvételi vizsga követelményei

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.

 

A képzés részletei

A filozófia MA képzés gerincét két nagy tantárgycsoport, a filozófiatörténeti kurzusok és a tematikus kurzusok csoportja adja. 

Történeti kurzusaink:

Preszókratikus filozófia és Platón; Arisztotelész és hellenisztikus filozófia; Poszthellenisztikus és késő antik filozófia; Középkori filozófia; Kora újkori filozófia és felvilágosodás; Kant, német idealizmus, Marx; Filozófiai irányok a 19. század végén és a 20. században

 

Tematikus órákból a következőket kínáljuk:

Nyelvfilozófia, Ismeretelmélet, Tudományfilozófia, Metafizika, Elmefilozófia, Kortárs filozófia, Politikai filozófia, Társadalom- és történelemfilozófia, Vallásfilozófia, Etika. 

 

E kurzusokat – amennyiben BA szinten is meghirdetjük őket –  MA hallgatóink emelt szinten végezhetik el. MA hallgatóinknak esetenként a PhD hallgatókkal együtt is tartunk órákat.

Minden hallgatónkkal egyéni konzultációk alapján alakítjuk ki az érdeklődésükhöz és célkitűzéseikhez illeszkedő tanulmányi és kutatási tervet, mindeközben ügyelve arra, hogy MA tanulmányaik során megismerkedjenek a filozófia történetével és a filozófiai diszciplinák széles körébe kapjanak betekintést.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles filozófia szakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • filozófiatörténet 24-70 kredit;
 • logika, ismeretelmélet, nyelvfilozófia, metafizika, elmefilozófia, tudományfilozófia 12-35 kredit;
 • politikai filozófia, etika, esztétika, történelemfilozófia, vallásfilozófia, alkalmazott filozófiák 12-35 kredit.

 

Nyelvi kimenet

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.

 

Továbblépési és karrierlehetőségek

Jellemző munkahelyek: kutatóintézetek, egyetemek, kulturális intézmények, könyvkiadók, írott és elektronikus sajtó.

Jellemző munkakörök: kutató, oktató, újságíró, szóvivő, tanácsadó, szerkesztő.

 

Kutatási lehetőségek

MA szakos hallgatóinknak módjukban áll bekapcsolódni a Filozófiatudományi Doktoriskola különböző programjain folyó kutatásba, és némelyik doktori kurzuson is részt vehetnek.


Logika és Tudományfilozófia MA képzés

A 2010. óta működő, alapvetően angol nyelvű kurzusokra épülő Logika és Tudományfilozófia mesterképzési szakot a Filozófiai Intézet, azon belül a Logika Tanszék gondozza. Az eddigi hallgatók Magyarország mellett 5 kontinens országaiból érkeztek, például Amerikai Egyesült Államok, Azerbajdzsán, Egyesült Királyság, Franciaország, Mongólia, Oroszország, Szerbia, Dél-Korea, Hong Kong, India, Kazahsztán, Kína, Kolumbia, Libanon, Peru, Törökország, Tunézia.

A logika egy sor tudomány megalapozásában jelent közös nyelvet, közös eszközt eléggé elvont, de annál izgalmasabb problémák megoldására: a filozófián kívül matematikában, fizikában, nyelvészetben, gazdaság- és társadalomtudományi kutatásokban. Itt már a mesterszakos képzés során bekapcsolódhatnak a hallgatók az eleven tudomány dinamikusan fejlődő világába, mégpedig érdeklődésük szerint a fenti tudományágak bármelyikének logikai alapjait vizsgálva.

Világszerte kevés egyetemen ötvözik a fizikát, a matematikát, nyelvészetet a logikával és filozófiával úgy, ahogyan az ELTE BTK Logika tanszékének magyar és angol nyelvű képzéseiben. A közép- és kelet-európai régióban különösen ritka és újszerű ez a kezdeményezés.

 

A Filozófia Intézet weboldala és Facebook oldala
A Logika Tanszék weboldalaFacebook oldala

Korábbi félévekben (2014-től) oktatott kurzusok részletes leírása

 

A képzésben közreműködik két további kutatóhely is, ezek elérhetőségei:
Az Elméleti Nyelvészet Központ weboldala

A Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben a Halmazelmélet, Logika és Topológia Osztály weboldala

 

A képzésről röviden

Az ELTE Logika és Tudományfilozófia mesterszakja neked való, ha érdeklődsz a logika és a logikához szorosan kapcsolódó matematikai területek, valamint a kortárs tudományfilozófia, elsősorban a szaktudományok alapjait érintő kérdések iránt, tájékozódni szeretnél,  és a velük kapcsolatos fontosabb álláspontokról már rendelkezel alapismeretekkel valamelyik kapcsolódó területen.

Tantárgyízelítő (a kurzusok többsége angolul vehető fel):

●        logika alapjai

●        tudományfilozófia

●        elmefilozófia

●        metafizika

●        nyelvfilozófia

●        algebra

●        halmazelmélet

●        formális szemantika

●        metaforák a matematikában

●        logikatörténet

●        matematikai logika

●        okság

●        társadalomtudományok filozófiája

●        matematikafilozófia

●        a fizika filozófiája

A képzésben felvehető tantárgyak listája. Korábbi félévekben (2014-től) oktatott kurzusok részletei, sillabusza.

 

Ők is itt végeztek:

Markovich Réka (végzés ideje: 2012; tézis címe: Deontic logic; doktori fokozat: 2018, Filozófiatudományi Doktori Iskola, Logika és Tudományfilozófia Program, ELTE BTK; jelenleg: tudományos munkatárs, Luxemburgi Egyetem, Számítógéptudományi Tanszék)

Amitayu Banerjee (végzés ideje: 2016; tézis címe: Models where the axiom of choice fails; doktori fokozat: 2021, Filozófiatudományi Doktori Iskola, Logika és Tudományfilozófia Program, ELTE BTK; jelenleg: tudományos munkatárs, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)

Alain Gonzalo (végzés ideje: 2016; tézis címe: Indeterminism, determinism and economic models; jelenleg: pénzügyi elemző)

Aidana Smagul (végzés ideje: 2019; tézis címe: An extended taxonomy for Grice’s theory of meaning and communication; jelenleg: doktori hallgató, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Nyelvpedagógia és angol alkalmazott nyelvészet program, ELTE BTK)

Sunil Kumar Sekar (végzés ideje: 2019; tézis címe: Probability and the direction of time; jelenleg: szenior szoftverfejlesztő)

Molnár Zalán (végzés ideje: 2020; tézis címe: On the stabilization of certain modal logics; jelenleg: doktori hallgató, Filozófiatudományi Doktori Iskola, Logika és Tudományfilozófia Program, ELTE BTK)

Lagos Cortes Mátyás (végzés ideje: 2020; tézis címe: On some issues of computability theory; jelenleg: doktori hallgató, Filozófiatudományi Doktori Iskola, Logika és Tudományfilozófia Program, ELTE BTK; tudományos segédmunkatárs, Nyelvtudományi Kutatóközpont)

Teymur Ismichanoff (végzés ideje: 2021; tézis címe: Comparison of two models of the full simply-typed lambda calculus; jelenleg: doktori hallgató, Filozófiatudományi Doktori Iskola, Logika és Tudományfilozófia Program, ELTE BTK)

 

Érdekesség a szakról:

A 2010. óta működő szak sajátossága, hogy a képzés hangsúlyozott interdiszciplináris jellege miatt egészen különböző hátterű és érdeklődésű diákok és oktatók kerülnek egymással kapcsolatba. A képzés további különlegessége a diákok és oktatók közötti kifejezetten közvetlen viszony és a személyre szabott mentorálás: a Logika tanszék barátságos, meghitt, nemzetközi környezetében a tanszéki közösség kis családként működik együtt. A tanév során péntekenként tartott, angol nyelvű előadásokon meghívott kutatók mellett az MA képzés és a Logika és Tudományfilozófia doktori képzés hallgatói is megosztják, megvitatják folyamatban lévő kutatásaikat. 2020. óta ezek az előadások Zoom és hibrid formában is elérhetőek (http://phil.elte.hu/lps/).

 

Felvételi információk

Belépésnél előzményként elfogadott szakok:

●       EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

o    szabad bölcsész BA

o    szociológia BA

o    matematika BA

o    fizika BA

o    alkalmazott közgazdaságtan BA

o    informatika BA

●       KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* filozófia (különösen logika, nyelvfilozófia, tudományfilozófia, metafizika); matematika (különösen matematikai logika, halmazelmélet, univerzális algebra); fizika (különösen klasszikus mechanika, klasszikus elektrodinamika, kvantummechanika); elméleti nyelvészet (különösen szemantika, formális szemantika, a formális szemantika logikai alapjai, matematika, logika); közgazdaságtan (különösen valószínűségszámítás, gazdaságszociológia, optimumszámítás); szociológia (különösen kommunikációelmélet, a társadalomelmélet alapjai, szervezetszociológia) ismeretekből, akkor első sorban az alábbi szakokról várjuk a jelentkezésedet:

●        a bölcsészettudomány,

●        a természettudomány,

●        a társadalomtudomány,

●        a gazdaságtudományok,

●        a jogi képzési területek alapképzési szakjai.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

 

FIGYELEM! 

Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

 

Korábbi év felvételi ponthatára:  90 (2019)

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

Felvételi vizsga követelményei

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.

 

A képzés részletei

A képzés középpontjában a logika tudományfilozófiai alkalmazásai állnak, különös tekintettel a matematika, a fizika, a nyelvészet és a társadalomtudomány alapjainak kutatásában alkalmazott logikai modellekre.

A képzést elvégző hallgatók megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a logikában és a logikához szorosan kapcsolódó matematikai területeken, képesek a logikai és analitikai eszközöket valamely konkrét tudományterület filozófiai és metodológiai problémáinak kutatásában alkalmazni, felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles logika és tudományfilozófia szakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

            logika és kapcsolódó matematikai területek (logikai szintaxis, szemantika, metalogika, modellelmélet, algebra, halmazelmélet) 25-30 kredit

            tudományfilozófia és kapcsolódó filozófiai területek (elmefilozófia, metafizika, a társadalomtudományok filozófiája, nyelvfilozófia) 35-40 kredit

            valamely szaktudomány alapjaira, logikai struktúrájára vonatkozó vizsgálódások 25-30 kredit

Nyelvi kimenet

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga és egy másik nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.

 

Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakon végző hallgatók jó eséllyel pályázhatnak majd magyar és (a közös nemzetközi platformnak, és a program angol nyelvű változatának köszönhetően) külföldi doktori iskolákba a filozófia -- elsősorban logika, tudományfilozófia, analitikus filozófia --, elméleti nyelvészet, matematika és fizika területén. Az egyik korábbi hallgató például a Torinói Egyetemen folytat doktori tanulmányokat; egy másik pedig a Luxemburgi Egyetem posztdoktori kutatója.

Kutatási lehetőségek

Mesterszakos hallgatóinknak a Filozófia Intézetben zajló kutatások mellett közvetlen lehetőségük van bekapcsolódni a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet és az Elméleti Nyelvészet Központ számos kutatásába. A végzett hallgatók jellemzően doktori tanulmányokra jelentkeznek Magyarországon és külföldön, többségük az ELTE BTK Filozófia Intézetének Logika és Tudományfilozófia Doktori Programját választja. 


Elméleti nyelvészet MA képzés

Itt olvashatnak bővebben a nyelvészeti MA-programról:

https://btk.elte.hu/mesterszakok/elmeletinyelveszet

Itt pedig egyéb hasznos információkat találhatnak a Nyelvtudományi Kutatóközpont képzéseiről és programjairól:

https://nytud.hu/oktatas/kepzeseink