Szakdolgozati témák, témavezetők

Szakdolgozati témák, témavezetők

Antik és Középkori Filozófia Tanszék

Tanszék

Témacsoport

Téma

Szint

BA / MA

oktató neve

Antik és Középkori Fil. Tszk

 

 

 

 

 

 

Antik filozófia

 

 

 

 

 

Preszókratikus filozófia (mítosz és filozófia; fogalomtörténet problémák; egyes preszókratikusok; a korai görög filozófusok értelmezései, recepciója a klasszikus kortól a késői antikvitásig)

BA / MA

Bene László

Bodnár István

 

 

Szofisták és filozófusok

 

BA / MA

Bene László

Bodnár István

 

 

Szókratész

 

BA / MA

Bene László

Bodnár István

 

 

Platón (ismeretelmélet és metafizika, nyelvelmélet, etika, politikai filozófia, természetfilozófia, teológia, művészetfilozófia)

BA / MA

Bene László

Bodnár István

 

 

Arisztotelész (logika, természetfilozófia, lélekfilozófia, metafizika, etika, politika)

 

 

BA / MA

Bene László

Bodnár István

 

 

Antik szkepticizmus

 

BA / MA

Bene László

Bodnár István

 

 

Sztoicizmus (logika és ismeretelmélet, természetfilozófia, lélekelmélet, teológia; etika; politikai filozófia; a filozófia mint életgyakorlat)

BA / MA

Bene László

Bodnár István

 

 

Epikureizmus (ismeretelmélet és tudományelmélet, természetfilozófia, etika; társadalomfilozófia; a filozófia mint terápia)

BA / MA

Bene László

Bodnár István

 

 

Újplatonizmus (Plótinosz; későbbi újplatonikusok; az újplatonikus Arisztotelész-kommentátorok; Platón-kommentátorok; természetfilozófia; metafizika; lélekelmélet; teológia; etika; a filozófia mint életgyakorlat; misztika; esztétika)

 

BA / MA

Bene László

Bodnár István

 

 

Vallás és filozófia az antikvitásban

BA / MA

Bene László

Bodnár István

 

 

Az egyházatyák és az antik filozófia

MA

Bene László

 

 

Tudománytörténet (antik matematika, csillagászat, orvoslás)

MA

Bodnár István

 

 

Az antik filozófia értelmezései, recepciója (középkor, reneszánsz, újkor, jelenkor

BA/MA

Bene László

Bodnár István

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Középkori filozófia

 

 

 

 

 

A morális rossz és az akarat szabadsága: augusztinizmus, manicheizmus, pelagianizmus

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

Canterbury-i Anselmus és az ontológiai istenérv. Aquinói Tamás bírálata

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

Abelard és Héloise

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

“Az emberi kedélyeket gyakran könnyebben zaklatják fel vagy csillapitják le a példák, mint a puszta szavak.” Miért írta meg Abelard a Szerencsétlenségeim történetét?

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

Szándék és egyetértés: Abelard etikája

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

Az akaratgyengeség (akraszia) problémája a középkorban

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

Aquinói Tamás értekezése a módszerről (Summa contra Gentiles I, 1-9)

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

Lélekfilozófiai viták a XIII. században

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

XIII. századi viták a a világ örökkévalóságáról

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

Aquinói Tamás az értelem egységéről

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

Duns Scotus metafizika-kritikája: az individualitás, a modalitás és az akaratszabadság új értelmezése

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

 

Ockham redukcionista metafizikája és teológiája

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

 

 

 

 

 

Vallásfilozófia

 

 

 

 

 

Ateizmus, agnoszticizmus, teizmus

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

Értelmesek-e a vallási nyelv kifejezései?

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

A tökéletes lény fogalma

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

Az ontológiai istenérvek és cáfolataik

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

A kozmológiai istenérvek és cáfolataik

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

A tervezési érvek és cáfolataik

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

A morális istenérvek és cáfolataik

BA és MA

 

 

 

A rossz létezésén alapuló ateista érv és a teista megoldási javaslatok

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

A csodák (Aquinói Tamás és Hume)

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

“A teológiai rendszerek mindegyike a szkeptikus teljes győzelmét késziti elő”.  Szkeptikus érvelés David Hume Párbeszéd a természetes vallásról című művében

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

“Az isten ugyanis semmit sem csinál”. Isteni tulajdonságok Cicero Az istenek természete című művében

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

“A Gondviselés személyében egy jövendőmondó vénasszonyt ötlöttek ki”. Cicero a gondviselésről (Cicero: Az istenek természete).

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

“Miért nem foglal helyet az istenek között a szivárvány?” Mi teszi istenné az isteneket? (Cicero: Az istenek természete).

BA és MA

Borbély Gábor

 

 

“Még az antropomorfizmus kockázatát is vállaltad, csak hogy nagyobb összhangba hozd az általános tapasztalattal” az elméletedet. Mi a probléma az antropomorfizmussal a vallásban? (Hume:: Párbeszéd a természetes vallásról)

BA és MA

Borbély Gábor


Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék

Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék

Kant filozófiája és a német idealizmus

Kant antropológiai és a transzcendentálfilozófiai szövegcsoportjainak összefüggései

 

 

BA és MA

 

Forczek Ákos

 

 

Kant és a német felvilágosodás képességpszichológiai modelljei

 

 

BA és MA

 

Forczek Ákos

 

 

 

A német idealizmus vallásfilozófiája

 

 

BA és MA

 

Forczek Ákos

 

 

 

A német idealizmus politikai és társadalomfilozófiája

 

 

BA és MA

 

Forczek Ákos

 

 

 

Hegel és a polgári társadalom

 

 

BA és MA

 

Forczek Ákos

 

 

Marx és marxizmus

 

A hegeli és a marxi dialektika összefüggései

 

 

BA és MA

 

Forczek Ákos

 

 

 

Az ifjú Marx

 

 

BA és MA

 

Forczek Ákos

 

 

A politikai gazdaságtan marxi kritikája

 

BA és MA

Forczek Ákos

 

 

 

A II. Internacionálé teoretikusai

 

 

BA és MA

 

Forczek Ákos

 

 

 

Lenin és Lukács

 

 

BA és MA

 

Forczek Ákos

 

 

 

Lukács filozófiai munkásságának szisztematikus-történeti összefüggései

 

 

BA és MA

 

Forczek Ákos

 

 

 

 

A Budapesti Iskola

 

 

BA és MA

 

Forczek Ákos

 

 

Politikai filozófia

Demokráciaelméletek, demokrácia-kritikák, autoritáselméletek (Theories of democracy, critiques of democracy, theories of authority)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Politikai egyenlőség és /vagy elitizmus, a politikai kompetencia természete, populizmus (Political equality and / or elitism, the nature of political competence, populism)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Igazságosság-elméletek (Theories of Justice)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Egalitárius politikai filozófiák és kritikáik (Egalitarian political philosophies and their critiques)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Szabadelvű politikai filozófiák és kritikáik (Liberal political philosophies and their critiques)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

A politikai közösség természete, kommunitarizmus, multikulturalizmus (The nature of political community, communitarianism, multiculturalism)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

A politikai beszéd és szabályozási kérdései, szólásszabadság, manipuláció, félrevezetés a politikában (Political speech and its regulation, freedom of speech; manipulation, deception in politics)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Az EU politikai filozófiája és filozófiai kritikái (The political philosophy of the EU and its philosophical critiques)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

Társadalomfilozófia

A társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek természete, eredete (The nature and origin of social and economic inequalities)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

A média és a technológia változó szerepe a demokratikus társadalmakban (The changing role of media and technology in democratic societies)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Kapitalizmus és demokrácia viszonya (Capitalism and democracy)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

A kapitalista társadalmak és alternatíváik (Capitalist socities and their alternatives)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

A nemek közti viszonyok, nemi egyenlőség kérdései (Gender relations, gender equality)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

Etika

Politikai etika -- beleértve, de nem kizárólag: választási etika, kampányetika, politikai ellenállási formák, polgári engedetlenség, bojkott stb. filozófiai kérdései (Political ethics, including but not limited to: the ethics of voting, campaign ethics, political resistance, civil disobediencem boycott etc.)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Alkalmazott etika (Applied ethics)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Új technológiák etikai kérdései (the ethics of new and emerging technologies)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

A politikai és társadalomfilozófia modernkori története

A magántulajdon történeti igazolásai és kritikái (The historical justifications and critiques of private property)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Populista és elitista tendenciák a modernkori társadalomfilozófiában (Populist and elitist tendencias in modern social philosophy)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

A forradalmak történeti igazolásai és kritikái (The historical justifications and critiques of revolutions)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

A republikánus eszme (Republican thought)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Locke politika- és társadalomfilozófiája (Locke’s political and social philosophy)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Rousseau politika- és társadalomfilozófiája (Rousseau’s political and social philosophy)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

Jogfilozófia

Általános jogelmélet: a jog mibenléte, a jog és erkölcs kapcsolata, a jog politikai és erkölcsi kritikája (Generla jurisprudence: the nature of law, law and ethics, the political and moral criqitues of law)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Jogi ismeretelmélet (Legal epistemology)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

A jog és a politika kapcsolatának kérdése (Law and politics)i

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Jogállamiság, szuverenitás filozófiai kérdései (Philosophical theories of the rule of law and sovereignty)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

A büntetőjog, polgári jog filozófiai kérdései (Special jurisprudence: criminal law theory, private law theory)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Az alkotmányosság eszméje, filozófiai megközelítései (Constitutionalism: philosophical approaches)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Az emberi jogok filozófiai kérdései (Philosophy of human rights)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

Ismeretelmélet

A nézeteltérések episztemológiája (Epistemology of disagreements)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Társas és politikai episztemológia (Social and political epistemology)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

A politikailag releváns tudás természete, igazolt vélekedések a politikában (The nature of politically relevant knowledge; justified beliefs in politics)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

Feminista episztemológia (Feminist epistemology)

BA és MA

Mráz Attila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kora újkori filozófia

 

Kora újkori filozófia

 

 

BA és MA

 

Szalai Judit

 

 

 

 

Kora újkori elmefilozófia és filozófiai pszichológia

 

 

BA és MA

 

Szalai Judit

 

 

 

 

A mentális betegség felfogásai a kora újkorban

 

 

BA és MA

 

Szalai Judit

 

 

 

 

Descartes

 

 

 

BA és MA

 

 

Szalai Judit

 

 

 

Spinoza

 

 

BA és MA

 

Szalai Judit

 

 

 

 

Leibniz

 

 

BA és MA

 

Szalai Judit

 

 

 

 

Locke

 

 

 

BA és MA

 

 

Szalai Judit

 

 

 

Filozófia és

pszichológia

 

Filozófiai pszichológia

 

 

BA és MA

 

Szalai Judit

 

 

 

 

Mentális betegség

 

 

 

BA és MA

 

 

Szalai Judit

 

 

 

 

Irracionalitás, önbecsapás

 

 

 

BA és MA

 

 

Szalai Judit

 

 

 

 

A technológia filozófiája

 

 

 

BA és MA

 

 

Szalai Judit

 

 

 

 

Technológia- és környezetetika

 

 

BA és MA

 

Szalai Judit

 

 

 

 

Mesterséges intelligencia

 

 

BA és MA

 

Szalai Judit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kant, német idealizmus, életfilozófia

 

Kant filozófiája

 

 

BA és MA

 

Ullmann Tamás

 

 

 

 

Német idealizmus

 

 

BA és MA

 

Ullmann Tamás

 

 

 

 

Életfilozófiák a XIX. században

 

 

BA és MA

 

Ullmann Tamás

 

 

 

 

Nietzsche kritikai filozófiája

 

 

BA és MA

 

Ullmann Tamás

 

 

Fenomenológia

 

A fenomenológia története

 

 

BA és MA

 

Ullmann Tamás

 

 

 

 

Husserl és a korai fenomenológia

 

 

BA és MA

 

Ullmann Tamás

 

 

 

 

Heidegger és az egzisztencia

 

 

BA és MA

 

Ullmann Tamás

 

 

 

 

Klasszikus francia fenomenológia

 

 

BA és MA

 

Ullmann Tamás

 

 

 

 

Kortárs francia fenomenológia

 

 

BA és MA

 

Ullmann Tamás

 

 

 

 

Strukturalizmus és posztstrukturalizmus

 

 

BA és MA

 

Ullmann Tamás

 

 

 

 

Pszichoanalízis

 

 

BA és MA

 

Ullmann Tamás


Általános Filozófia Tanszék

Témacsoport

Téma

Szint

Témavezető

Vallásfilozófia

A mindenhatóság fogalma

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Ontológiai istenérvek

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Elgondolható-e Isten?

BA, MA

Kodaj Dániel

 

A finomhangoltsági érv

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Isten parancsain alapul-e a morál?

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Teizmus vs elmefilozófiai dualizmus

BA, MA

Kodaj Dániel

 

A szenvedés problémája

BA, MA

Kodaj Dániel

 

A menny és pokol problémái

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Szkeptikus teizmus

BA, MA

Kodaj Dániel

Metafizika

A tulajdonságok természete

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Lehetséges világok

BA, MA

Kodaj Dániel

 

A diszpozíciók, erők és potencialitások metafizikája

BA, MA

Kodaj Dániel

 

A természettörvények metafizikája

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Érvek az anyag valósága ellen

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Mi az emergencia?

BA, MA

Kodaj Dániel

 

A változás problémája

BA, MA

Kodaj Dániel

 

A személyes azonosság elméletei

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Léteznek-e a hétköznapi tárgyak?

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Ontológiai realizmus, anti-realizmus és pluralizmus

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Az igazság metafizikája

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Társadalomontológia

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Metafizikai kérdések a sci-fiben

BA, MA

Kodaj Dániel

Ismeretelmélet

A tudás hagyományos felfogása

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Vannak-e igazolatlan alaphiteink?

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Koherentizmus az ismeretelméletben

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Externalizmus és internalizmus

BA, MA

Kodaj Dániel

 

A közvetett tudás problémája

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Van-e kollektív tudás?

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Válaszok a szkepticizmusra

BA, MA

Kodaj Dániel

Etika

Normatív etika (utilitarizmus, kantianizmus, erényetika)

BA, MA

Réz Anna

 

Erkölcspszichológia

BA, MA

Réz Anna

 

Erkölcsi érzelmek

BA, MA

Réz Anna

 

Metaetika (morális realizmus, relativizmus stb.)

BA, MA

Réz Anna

 

Szabad akarat és erkölcsi felelősség

BA, MA

Réz Anna

Alkalmazott etika

Állati jogok

BA, MA

Réz Anna

 

Abortusz

BA, MA

Réz Anna

 

Bioetika

BA, MA

Réz Anna

Társadalomfilozófia

Feminista filozófia

BA, MA

Réz Anna


Logika Tanszék

  Az MA címek a Logic and Philosophy of Science MA programra is vonatkoznak

Témacsoport

Téma

Szint

Témavezető

Tudományfilozófia

Az EPR—Bell-probléma a kvantumelméletben

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

A kvantumelmélet realista értelmezései

BA, MA

Gömöri Márton

 

A Poincaré-féle konvencionalizmus

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

A relativitási elv episztemológiája

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

Az idő iránya és a statisztikus fizika filozófiai problémái

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

Redukció és emergencia a tudományfilozófiában

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

A valószínűség fogalmának interpretációs problémái

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

A tudományos elméletek szemantikája

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

Az operacionalizmus vs. holizmus problémája

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

Hogyan lehetséges, hogy az univerzum egyik része egy másik részéről szól?

BA, MA

E. Szabó László

 

Fizikalista matematikafilozófia

BA, MA

E. Szabó László

 

A konstitutív a priori fogalma Reichenbachnál

BA, MA

E. Szabó László

 

A reichenbachi közösok elve

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

 

 

Logika és tudományfilozófia Dedukció és indukció BA, MA

E. Szabó László

Gömöri Márton

Nyelvfilozófia

Jelentés és referencia (Meaning and Reference)

BA, MA

Zvolenszky Zsófia

 

Jelentés, kommunikáció, szándék (Meaning, Communication, Intention)

BA, MA

Zvolenszky Zsófia

 

A fikció szemantikája és metafizikája az analitikus filozófiában (Semantics and Metaphysics of Fictional Discourse, Analytic Perspectives)

BA, MA

Zvolenszky Zsófia

 

Nyelv és hatalom (Language and power)

BA, MA

Zvolenszky Zsófia

 

Nemszószerinti nyelvhasználat (pl. metafora, irónia) Nonliteral language use (for example, metaphor, irony)

BA, MA

Zvolenszky Zsófia

Logika

Logika- és matematikafilozófia

BA, MA

Gömöri Márton

 

Metalogikai tételek

BA, MA

Gömöri Márton

 

Logikai rendszerek összehasonlítása

BA, MA

Gömöri Márton

  Modalitás és lehetséges világok (Modality and Possible Worlds) BA, MA Zvolenszky Zsófia
  Kondicionálisok avagy feltételes állítások (Conditionals) BA, MA Zvolenszky Zsófia