Szakdolgozati témák, témavezetők

Szakdolgozati témák, témavezetők

Antik és Középkori Filozófia Tanszék

Témacsoport Téma Szint Témavezető
Antik filozófia Preszókratikus filozófia (mítosz és filozófia; fogalomtörténet problémák; egyes preszókratikusok; a korai görög filozófusok értelmezései, recepciója a klasszikus kortól a késői antikvitásig) BA, MA

Bene László

Bodnár István

 

Szofisták és filozófusok

BA, MA

Bene László

Bodnár István

  Szókratész BA, MA

Bene László

Bodnár István

  Platón (ismeretelmélet és metafizika, nyelvelmélet, etika, politikai filozófia, természetfilozófia, teológia, művészetfilozófia) BA, MA

Bene László

Bodnár István

  Arisztotelész (logika, természetfilozófia, lélekfilozófia, metafizika, etika, politika) BA, MA

Bene László

Bodnár István

 

Antik szkepticizmus (a szkeptikusok hozzájárulása a filozófiai vitákhoz, pl. fátum, véletlen és emberi autonómia, az igazságkritérium, teológia; szkeptikus érvelési stratégiák; a szkepszis filozófiai motivációi; a szkepticizmus mint életforma)

BA, MA

Bene László

Bodnár István

  Sztoicizmus (logika és ismeretelmélet, természetfilozófia, lélekelmélet, teológia; etika; politikai filozófia; a filozófia mint életgyakorlat) BA, MA

Bene László

Bodnár István

  Epikureizmus (ismeretelmélet és tudományelmélet, természetfilozófia, etika; társadalomfilozófia; a filozófia mint terápia) BA, MA

Bene László

Bodnár István

 

Újplatonizmus (Plótinosz; későbbi újplatonikusok; az újplatonikus Arisztotelész-kommentátorok; Platón-kommentátorok; természetfilozófia; metafizika; lélekelmélet; teológia; etika; a filozófia mint életgyakorlat; misztika; esztétika)

BA, MA

Bene László

Bodnár István

  Vallás és filozófia az antikvitásban BA, MA

Bene László

Bodnár István

  Az egyházatyák és az antik filozófia MA Bene László
  Tudománytörténet (antik matematika, csillagászat, orvoslás) MA Bodnár István
  Az antik filozófia értelmezései, recepciója (középkor, reneszánsz, újkor, jelenkor Ba, MA

Bene László

Bodnár István

Középkori filozófia A morális rossz és az akarat szabadsága: augusztinizmus, manicheizmus, pelagianizmus BA, MA Borbély Gábor
  Canterbury-i Anselmus és az ontológiai istenérv. Aquinói Tamás bírálata BA, MA Borbély Gábor
  Abelard és Héloise BA, MA Borbély Gábor
  “Az emberi kedélyeket gyakran könnyebben zaklatják fel vagy csillapitják le a példák, mint a puszta szavak.” Miért írta meg Abelard a Szerencsétlenségeim történetét? BA, MA Borbély Gábor
  Szándék és egyetértés: Abelard etikája BA, MA Borbély Gábor
  Az akaratgyengeség (akraszia) problémája a középkorban BA, MA Borbély Gábor
  Aquinói Tamás értekezése a módszerről (Summa contra Gentiles I, 1-9) BA, MA Borbély Gábor
  Lélekfilozófiai viták a XIII. században BA, MA Borbély Gábor
  XIII. századi viták a a világ örökkévalóságáról BA, MA Borbély Gábor
  Aquinói Tamás az értelem egységéről BA, MA Borbély Gábor
  Duns Scotus metafizika-kritikája: az individualitás, a modalitás és az akaratszabadság új értelmezése BA, MA Borbély Gábor
  Ockham redukcionista metafizikája és teológiája BA, MA Borbély Gábor
Antik, középkori és reneszánsz politikai filozófia Monarchikus politikaelméletek az ókorban BA, MA Molnár Péter
  Augustinus munkásságának politikai elméleti vonatkozásai BA, MA Molnár Péter
  A skolasztikus politikai filozófia típuskérdései (a quaestio-típusok kialakulása és a rá adott eltérő válaszok, 1250-1350) MA Molnár Péter
  Aquinói Tamás, Aegidius Romanus, Padovai Marsilius, Nicole Oresme BA, MA Molnár Péter
  Reneszánsz útelágazások: Erasmus, Morus, Machiavelli, Bodin BA, MA Molnár Péter
Vallásfilozófia Ateizmus, agnoszticizmus, teizmus BA, MA Borbély Gábor
  Értelmesek-e a vallási nyelv kifejezései? BA, MA Borbély Gábor
  A tökéletes lény fogalma BA, MA Borbély Gábor
  Az ontológiai istenérvek és cáfolataik BA, MA Borbély Gábor
  A kozmológiai istenérvek és cáfolataik BA, MA Borbély Gábor
  A tervezési érvek és cáfolataik BA, MA Borbély Gábor
  A morális istenérvek és cáfolataik BA, MA Borbély Gábor
  A rossz létezésén alapuló ateista érv és a teista megoldási javaslatok BA, MA Borbély Gábor
  A csodák (Aquinói Tamás és Hume) BA, MA Borbély Gábor
  “A teológiai rendszerek mindegyike a szkeptikus teljes győzelmét késziti elő.” Szkeptikus érvelés David Hume Párbeszéd a természetes vallásról című művében BA, MA Borbély Gábor
  “Az isten ugyanis semmit sem csinál”. Isteni tulajdonságok Cicero Az istenek természete című művében BA, MA Borbély Gábor
  “A Gondviselés személyében egy jövendőmondó vénasszonyt ötlöttek ki”. Cicero a gondviselésről (Cicero: Az istenek természete) BA, MA Borbély Gábor
  “Miért nem foglal helyet az istenek között a szivárvány?” Mi teszi istenné az isteneket? (Cicero: Az istenek természete) BA, MA Borbély Gábor
  “Még az antropomorfizmus kockázatát is vállaltad, csak hogy nagyobb összhangba hozd az általános tapasztalattal” az elméletedet. Mi a probléma az antropomorfizmussal a vallásban? (Hume: Párbeszéd a természetes vallásról) BA, MA Borbély Gábor

 


Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék


Általános Filozófia Tanszék

Témacsoport

Téma

Szint

Témavezető

Vallásfilozófia

A mindenhatóság fogalma

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Ontológiai istenérvek

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Elgondolható-e Isten?

BA, MA

Kodaj Dániel

 

A finomhangoltsági érv

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Isten parancsain alapul-e a morál?

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Teizmus vs elmefilozófiai dualizmus

BA, MA

Kodaj Dániel

 

A szenvedés problémája

BA, MA

Kodaj Dániel

 

A menny és pokol problémái

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Szkeptikus teizmus

BA, MA

Kodaj Dániel

Metafizika

A tulajdonságok természete

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Lehetséges világok

BA, MA

Kodaj Dániel

 

A diszpozíciók, erők és potencialitások metafizikája

BA, MA

Kodaj Dániel

 

A természettörvények metafizikája

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Érvek az anyag valósága ellen

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Mi az emergencia?

BA, MA

Kodaj Dániel

 

A változás problémája

BA, MA

Kodaj Dániel

 

A személyes azonosság elméletei

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Léteznek-e a hétköznapi tárgyak?

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Ontológiai realizmus, anti-realizmus és pluralizmus

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Az igazság metafizikája

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Társadalomontológia

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Metafizikai kérdések a sci-fiben

BA, MA

Kodaj Dániel

Ismeretelmélet

A tudás hagyományos felfogása

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Vannak-e igazolatlan alaphiteink?

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Koherentizmus az ismeretelméletben

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Externalizmus és internalizmus

BA, MA

Kodaj Dániel

 

A közvetett tudás problémája

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Van-e kollektív tudás?

BA, MA

Kodaj Dániel

 

Válaszok a szkepticizmusra

BA, MA

Kodaj Dániel

Etika

Normatív etika (utilitarizmus, kantianizmus, erényetika)

BA, MA

Réz Anna

 

Erkölcspszichológia

BA, MA

Réz Anna

 

Erkölcsi érzelmek

BA, MA

Réz Anna

 

Metaetika (morális realizmus, relativizmus stb.)

BA, MA

Réz Anna

 

Szabad akarat és erkölcsi felelősség

BA, MA

Réz Anna

Alkalmazott etika

Állati jogok

BA, MA

Réz Anna

 

Abortusz

BA, MA

Réz Anna

 

Bioetika

BA, MA

Réz Anna

Társadalomfilozófia

Feminista filozófia

BA, MA

Réz Anna


Logika Tanszék

  Az MA címek a Logic and Philosophy of Science MA programra is vonatkoznak

Témacsoport

Téma

Szint

Témavezető

Tudományfilozófia

Az EPR—Bell-probléma a kvantumelméletben

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

A kvantumelmélet realista értelmezései

BA, MA

Gömöri Márton

 

A Poincaré-féle konvencionalizmus

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

A relativitási elv episztemológiája

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

Az idő iránya és a statisztikus fizika filozófiai problémái

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

Redukció és emergencia a tudományfilozófiában

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

A valószínűség fogalmának interpretációs problémái

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

A tudományos elméletek szemantikája

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

Az operacionalizmus vs. holizmus problémája

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

Hogyan lehetséges, hogy az univerzum egyik része egy másik részéről szól?

BA, MA

E. Szabó László

 

Fizikalista matematikafilozófia

BA, MA

E. Szabó László

 

A konstitutív a priori fogalma Reichenbachnál

BA, MA

E. Szabó László

 

A reichenbachi közösok elve

BA, MA

E. Szabó László, Gömöri Márton

 

 

 

Logika és tudományfilozófia Dedukció és indukció BA, MA

E. Szabó László

Gömöri Márton

Nyelvfilozófia

Jelentés és referencia (Meaning and Reference)

BA, MA

Zvolenszky Zsófia

 

Jelentés, kommunikáció, szándék (Meaning, Communication, Intention)

BA, MA

Zvolenszky Zsófia

 

A fikció szemantikája és metafizikája az analitikus filozófiában (Semantics and Metaphysics of Fictional Discourse, Analytic Perspectives)

BA, MA

Zvolenszky Zsófia

 

Nyelv és hatalom (Language and power)

BA, MA

Zvolenszky Zsófia

 

Nemszószerinti nyelvhasználat (pl. metafora, irónia) Nonliteral language use (for example, metaphor, irony)

BA, MA

Zvolenszky Zsófia

Logika

Logika- és matematikafilozófia

BA, MA

Gömöri Márton

 

Metalogikai tételek

BA, MA

Gömöri Márton

 

Logikai rendszerek összehasonlítása

BA, MA

Gömöri Márton

  Modalitás és lehetséges világok (Modality and Possible Worlds) BA, MA Zvolenszky Zsófia
  Kondicionálisok avagy feltételes állítások (Conditionals) BA, MA Zvolenszky Zsófia