Projektumok

Projektumok

Affektivitás, fantázia, emlékezet: nem-intencionális tudatformák Kanttól a fenomenológiáig

NKFIH K 138745 számú. „Affektivitás, fantázia, emlékezet: nem-intencionális tudatformák Kanttól a fenomenológiáig” NKFIH kutatás 2021 december – 2025 november

Vezető kutató: Ullmann Tamás
Senior kutatók: Olay Csaba ELTE BTK Filozófia Intézet), Sajó Sándor (ELTE BTK Esztétika tanszék), Takács Ádám (ELTE BTK Atelier)
Munkatársak: Forczek Ákos (ELTE BTK Filozófia Intézet)
További kutatók: Horváth Lajos (Debreceni Egyetem), Szummer Csaba (Károli), Marosán Bence Péter (BGF), Vermes Katalin (Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem), Toronyai Gábor (Corvinus), Fazakas István (Wuppertal), Szegedi Nóra (MTA)
Doktorandusz kutatók: Részeg Imola (ELTE), Őry Bálint (ELTE)

A nem-intentcionális tudatformákra vonatkozó jelen kutatás korábbi – a tudatot elsősorban az intencionalitás és nyelv fogalma felől vizsgáló (OTKA K 72360 „Intencionalitás és tapasztalat”) – kutatásunk folytatása. A különféle fordulatok (nyelvi fordulat, praktikus fordulat, képi fordulat, mediális fordulat, stb.) után a tudat komplexitása továbbra is a filozófiai és tudományos kutatás középpontjában áll. Úgy gondoljuk, hogy nem csupán az intencionális aktusok és a nyelvi-racionális gondolkodás, hanem a nem-intencionális folyamatok (affektivitás, fantázia, emlékezet) felől is érdemes a tudatot vizsgálni. A kutatás célkitűzése a nem-intencionális tudati folyamatok különféle formáinak részletes leírása és egymáshoz való viszonyuk szerkezetének feltárása. Első lépésben a Kanttal kezdődő transzcendentális hagyományt vizsgáljuk az affektivitás, fantázia, emlékezet, passzivitás, tudattalan fogalmai felől, második lépésben a nem-intencionális folyamatok rendszerszerű összefüggéseit tisztázzuk fenomenológiai eszközökkel és felvázoljuk a tudat egy erre épülő új modelljét, harmadik lépésben bemutatjuk, hogy klasszikus problémák (megtestesülés, a szubjektum szerkezete, interszubjektivitás, tudattalan, stb.) is másképp artikulálódnak az új megközelítés felől. Egy olyan fogalmi keretet igyekszünk kidolgozni, ami az intencionális tudatot nem alapnak és kiindulópontnak, hanem bonyolult folyamatok végeredményének tekinti.

A kutatás célkitűzése a tudatról való gondolkodást uraló azon újkori sémával való szakítás, amely szerint a tudat alapvetően megismerő, észlelő, kognitív működése felől érthető meg. Az észlelő, megismerő, tárgyra irányuló intencionális tudat helyett a nem-intencionális folyamatokat tekintjük alapvetőnek. A tudat olyannyira komplex rendszer, hogy elkerülhetetlenül felmerülnek benne önmaga számára nem teljesen átlátható folyamatok. Ezek a nem-intencionális, szubliminális vagy tudattalan folyamatok rendkívül nehezen vizsgálhatóak és nagyon nehéz őket fogalmilag elemezni, mert alapvetően eltérnek a tudatos gondolkodás folyamataitól. Ám éppen a tudat egészének jobb megértése miatt van szükség a nem-intencionális folyamatok beható vizsgálatára. A kutatás nem kisebb célt tűz maga elé, mint hogy átfogóbb és mélyebb képet adjon a tudat működéséről és hogy olyan könyvekben és tanulmányokban foglalja össze eredményeit, amelyek nem csupán a filozófusok számára érdekesek, hanem a humán- és társadalomtudomány művelői számára is új fogalmi lehetőségeket kínálnak.

 

Affectivity, fantasy, memory: non-intentional consciousness from Kant to Phenomenology

NKFIH K 138745 research project (December 2021 – November 2025)
Main investigator: Tamás Ullmann

The present research focusing on the problem of non-intentional consciousness is the continuation of our earlier research concerning intentionality and language. After the various turns (linguistic turn, iconic turn, practical turn, etc.), the complexity of consciousness is still in the center of contemporary thinking and scientific research. We think that consciousness can be investigated not only from the perspective of intentional acts and linguistic-rational thinking, but also from the perspective of non-intentional processes (affectivity, fantasy, memory). The aim of the research is the analysis and description of the diversity of non-intentional forms of consciousness and the clarification of their interrelatedness. In the first step, we shall investigate the transcendental tradition beginning with Kant from the point of view of affectivity, fantasy, memory, passivity, the unconscious. In the second step, we shall explore the structural relations between non-intentional functions and outline a non-intentional model of consciousness. In the third step, we shall show how classical phenomenological problems can be transformed on the basis of this new model. We would like to elaborate a conceptual framework that takes intentional consciousness not as a foundation and a starting point, but as a result of complex processes.

The aim of our research is to break with the schema that has been dominating philosophical and scientific thinking about consciousness since the beginning of modernity. According to this schema, consciousness can be understood basically by its epistemic, perceptive, cognitive functions. Instead of perceptive, cognitive, objectifying intentional consciousness we shall take non-intentional processes for the fundamental moments. Consciousness is a complex system that necessarily has sub-systems that cannot be made conscious and brought under control. These non-intentional, subliminal or unconscious processes are difficult to investigate and describe conceptually because they are fundamentally different from the processes of conscious thinking. And yet, we need to investigate non-intentional processes if we want to better understand the complexity of consciousness. The aim of the research is nothing less than to give a more comprehensive and more accurate picture of the functioning of human consciousness.