ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Hírek

Képzés

Kurzusok

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf3

Erkölcstan, etika


Erkölcstan, etika szakos pedagógus

Az ELTE BTK Filozófia Intézet a 2017 őszi szemeszterben Erkölcstan és etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzést indít. A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési határidő 2017. június 15.

A szakirányú továbbképzés indításáról a felvi.hu honlapon a hivatalos bejegyzést ld.

ELTE BTK Erkölcstan, etika szakos pedagógus

A képzés célja az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

A képzés két féléves, 2017 szeptemberében indul, és 2018 május-júniusában zárul

A Képzési és kimeneti követelmények a http://www.elte.hu >> Az Egyetemről >> Szabályzatok, dokumentumok >> ELTE Képzési program >> IV. kötet: Szakirányú továbbképzés [PDF] pont alatt olvashatók

Közvetlen link

Cogito-díj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
fiatal filozófusok számára
a „Cogito Könyvek” könyvsorozat tizennegyedik kötetére
Manapság aligha érvényes a mondás, hogy non est canescendum in artibus. A „Cogito” díjjal mégis olyan fiatal kollégákat szeretnénk kiadási lehetőséghez juttatni, akik még garantáltan nem őszültek meg a tudományban.

Tizennegyedik alkalommal hirdeti meg az ELTE BTK Filozófia Intézete és a Magyar Filozófiai Társaság a L’Harmattan Kiadóval közösen megalapított Cogito-díjat, amelynek nyertese önálló kötet kiadására kap lehetőséget a L’Harmattan Kiadó, az ELTE Filozófia Intézet és a Magyar Filozófiai Társaság által közösen indított „Cogito Könyvek” könyvsorozatban.

A felhívás fiatal, pályakezdő filozófusoknak szól, akik saját kötettel még nem rendelkeznek és önálló könyv, monográfia anyagán – például disszertáció-munka formájában – dolgoznak, vagy ezt tervezik, esetleg haboznak nekilátni, nem látván át a későbbi kiadási lehetőségeket.

A pályázóktól 2018. szeptember 7. határidővel elektronikusan (emailen vagy CD-n) és 6 kinyomtatott példányban kérjük a készülő monográfia már teljes, magyar nyelvű (120–250 normál oldal terjedelmű) kéziratát az ELTE Filozófia Intézet címére megküldeni:

Zvolenszky Zsófia
Cogito-díj
ELTE BTK, Filozófia Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i.
filint@btk.elte.hu

A pályázó elérhetősége (email cím és telefonszám) is szerepeljen a pályázatban

Nem szükséges, hogy a kézirat már leadott vagy megvédett doktori disszertáció legyen (lehet védetlen disszertáció vagy a disszertációtól eltérő könyvkézirat is). Már megvédett disszertáció leadásakor az eljárás egyes anyagait is kérjük: a bírálói vélemények (ha voltak) és az azokra adott válaszok másolatát. A doktori cím elnyerését követően öt éven belül pályázható a díj. Korábbi Cogito-pályamű átdolgozott, javított változata második alkalommal is benyújtható; ebben az esetben elektronikus formában két kiegészítő dokumentumot is kérünk: a korábbi kéziratot, valamint egy részletes (1–3 oldalas) összefoglalót a változtatásokról.

A beérkező kéziratok közül a Cogito-díj kuratóriuma választja ki a támogatandó pályaművet, amelynek bejelentésére és a győztesnek járó Cogito-érme (Czinder Antal szobrászművész alkotása) átadására a hagyományoknak megfelelően az ELTE BTK Filozófia Intézet által rendezett tanévnyitó konferencia keretében kerül sor. Az idei, Marx születésének 200. évfordulójára rendezett konferencia címe: „Társadalom, tudat, történelem”, időpontja: 2018. október 4–5.

Meghosszabbított jelentkezési határidő: szeptember 9

A KONFERENCIA JELENTKEZÉSI HATÁRIDEJE MEGHOSSZABBÍTVA SZEPTEMBER 9-IG


Társadalom, tudat, történelem:

Marxi témák korunk elméleti perspektíváiból

2018. október 4-5.

Konferencia-felhívás

Kétszáz éve született Karl Marx, aki a modern szociológiai gondolkodás megalapítói közé tartozik. Ennélfogva, sok fontos gondolata elvesztette megkülönböztető jellegét és érdekességét, minthogy azóta társadalomképünk általánosan elfogadott részévé vált. Más elképzelései – olykor csak elterjedt és egyszerű megfogalmazásukban – tévesnek bizonyultak, mint például az állam felépítését és működését a gazdasági viszonyokból levezető felfogása. Mindazonáltal ilyen jellegű nézetei gyakran éppen téves jellegűk révén válhattak megtermékenyítővé, a probléma konstruktív továbbgondolására késztetve másokat. Gazdag munkásságának alaposabb elemzése pedig sok esetben kimutatta, hogy az általa deklarált és hivatalosan neki tulajdonított tanításnál sokkal összetettebb képet alkotott valamely kérdésről. Több megállapításának érvényességét egyszerűen az azóta bekövetkezett változások írták felül. Ez egyaránt érvényes a politikai hatalom, a tőke és a munka jellegére és társadalmi szerepére vonatkozó nézetei esetében. Hasonlóképpen nem bizonyult időállónak osztályelmélete sem mint a modern társadalmak tagolódásának és dinamikájának általános elmélete, bár a társadalmi szerkezet bizonyos aspektusainak és változásainak elemzésére továbbra is megfelelő eszköz lehet. A tudattal kapcsolatos nevezetes általánosításai gyakran egyoldalúak, mint például az, hogy nem az emberek tudata határozza meg létüket, hanem társadalmi létük határozza meg tudatukat, hiszen az emberek tudatát meghatározó társadalmi lét, mint Marx is állítja, maga is tudatos lét. A történelmi fejlődésről alkotott víziója – a korfelfogásnak megfelelően leegyszerűsítő szcientista betoldások ellenére is – alapvetően a klasszikus haladáselméleti tradícióhoz kapcsolódott, amely a történelem egészének menetéről kívánt egyértelmű és egyirányú képet nyújtani. E megközelítésmód jó ideje érvényét vesztette, viszont a tér-, idő- és egyéb dimenziók tekintetében korlátozottabb társadalmi fejlődéselméletek létjogosultsága és a történelmi önismeretben betöltött fontos szerepe továbbra sem vonható kétségbe.

Reményeink szerint az ELTE BTK Filozófia Intézete által meghirdetett idei tanévnyitó konferencia előadóitól sok izgalmas és újszerű választ kapunk arra vonatkozóan, hogy a legújabb társadalmi és elméleti fejlemények fényében milyen korszerű válaszok adhatók a Marx által felvetett problémákra, mit tudunk ma érdemben és szakszerűen mondani az általa tárgyalt témákról és mivel gazdagíthatjuk Marx saját nézeteire vonatkozó ismereteinket. A konferenciára 2018. szeptember 9-ig lehet jelentkezni 30 perces előadásoknak a

MarxAt200@GMail.com

címre megküldött fél oldalas összefoglalásával

BA Filozófia képzés

Filozófia diszciplináris MA

Alapvizsga

      

Frissítve:   — webmester