ZSÓFIA ZVOLENSZKY'S WEB PAGES

Departmental Pages
Department Home
Overview
People
Staff & Faculty
Friends
Courses Available
Department Schedule
Degree Programs
Bachelors
Masters
PhD
For Future Students
Links
LaPoM (Student and Faculty Seminar)
Theoretical Philosophy Forum

 

Nyelvfilozófia szeminárium 
(Philosophy of language seminar)

Kurzuskódok: BBN-FIL-312.01; FLN-108.0
Időpont: csütörtök 16:15-17:45
Helyszín : MUK 4-i 221 (ELTE BTK Filozófia Intézet)
Az intézeti tanévnyitó konferencia miatt az első óra: 2009. szeptember 24.
előzetes kurzusleírás

A hallgatók számára letölthető további anyagok a kurzus Google Csoportok oldalán landolnak. Aki felvette ezt a kurzust és még nem tagja a Csoportnak, kirekesztett sorsán most fordíthat, ha ír az oktatónak.


Az olvasmányok fénymásolt szöveggyűjteményét  az első órán feliratkozott hallgatók számára az oktató rendeli meg a szemeszter elején. (Ára a példányszámtól függ, kb. 3500–4000 Ft.) 

Követelmények:

  • minden óra elején villámteszt (összesen az érdemjegy 20%-a) 
  • 2 kiselőadás tartása – egy referátum, egy opponensi vélemény (20+10%)
  • rövid, ötoldalas esszé írása és átírása (25+15%)
  • órai hozzászólások (10%)

Tematika:

Szavaink, mondataink tárgyakról, emberekről, eseményekről – a világ dolgairól – szólnak, azokra utalnak. Nyilvánvalónak tűnik, hogy mindebben a szavak és mondatok jelentése fontos szerepet játszik. De pontosan miféle szerepet? A válasz egyáltalán nem egyszerű. Vegyük például a két mondatot:

Mark Twain híres író volt.
Samuel Clemens híres író volt.

Az első jelentése miben különbözik a másodikétól? Hiszen mindkettő ugyanarról a személyről szól: akit Samuel Clemensnek hívtak, de „Mark Twain” néven vált híressé. Viszont – Gottlob Frege szerint – nem jelentheti ugyanazt a két mondat, ha az egyikben (például az elsőben) racionálisan hihetünk anélkül, hogy a másik mellett is elköteleznénk magunkat. Ebben rejlik Frege „rejtvénye”, amely a XX. századi nyelvfilozófia kiindulópontja. A szemináriumon a jelentés fogalmát vizsgáljuk ebből a problémakörből kiindulva, az analitikus filozófia eszköztárának segítségével.

A kurzushoz tartozó kötelező irodalom:

J. L. Austin: Tettenért szavak – részlet. (Fordította Pléh Csaba) In Pléh – Síklaki – Terestyéni (Szerk.): Nyelv – Kommunikáció – Cselekvés. Osiris, Bp. 1997.
Farkas Katalin – Kelemen János: Nyelvfilozófia. Áron Kiadó, Bp. 2000. (részletek)
Gottlob Frege: „Jelentés és jelölet”. (Fordította Máté András) In Gottlob Frege: Logikai vizsgálódások. (Szerk. Máté András) Osiris, Bp. 2000.
Gottlob Frege: „Logikai vizsgálódások I: A gondolat”. (Fordította Máté András) Gottlob Frege: Logikai vizsgálódások. (Szerk. Máté András) Osiris, Bp. 2000. (részlet)
Paul Grice: „Jelentés”. (Fordította Terestyéni Tamás) In Pléh – Síklaki – Terestyéni (Szerk.): Nyelv – Kommunikáció – Cselekvés. Osiris, Bp. 1997.
Paul Grice: „A társalgás logikája”. (Fordította Pléh Csaba) In Pléh – Síklaki – Terestyéni (Szerk.): Nyelv – Kommunikáció – Cselekvés. Osiris, Bp. 1997.
Tördelési hibáktól mentes változat elérhető: http://philosophy.elte.hu/zvolenszky/grice.pdf
Saul Kripke: Megnevezés és szükségszerűség. (Fordította Bárány Tibor, szerk. Zvolenszky Zsófia) Akadémiai Kiadó, Bp. 2007. (részletek)
W. V. O. Quine: „Az empirizmus két dogmája”. (Fordította Faragó-Szabó István) In Forrai Gábor – Szegedi Péter (Szerk.): Tudományfilozófia. Áron Kiadó, Bp. 1999.
Bertrand Russell: „A denotálásról”. (Fordította Simonyi András) Világosság 2005/12.
Letölthető: http://www.vilagossag.hu/pdf/20060109091403.pdf
Mark Sainsbury: „Filozófiai logika”. In A. C. Grayling Filozófiai kalauz. (Fordította Farkas Katalin) Akadémiai Kiadó, Bp. 1997. (részletek)
Peter Strawson: „A referálásról”. In I. M. Copi – J. A. Gould (Szerk.): Kortárs tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről. Gondolat, Bp. 1985


A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

Eszes Boldizsár–Tőzsér János: „Mi az analitikus filozófia?” Kellék 27–28, 45–71. (részlet)
Ruzsa Imre: „Russell kontra Frege”. In Ruzsa Imre (Szerk.) Tertium non datur. Osiris, Bp. 2000.


Elérhetőségek:
email: zvolenszky@fil.elte.hu
web: philosophy.elte.hu/zvolenszky

fogadóóra: MUK 4/i 224

(ELTE BTK Filozófia Intézet, Logika Tsz.),  

szerda 15:30-17:00
és egyeztetés alapján

 
2008