NYELVFILOZÓFIA
szeminárium

Kurzuskódok:  BBN-FIL-312; FLN-108; FL-228; BBN-ENY-458.sz03; ENN-328.22; P/NY/ENY-10/ek
Helyszín: MUK 4/i 208, (ELTE BTK Filozófia Intézet)
Időpont: szerda 10:15–11:45

Elérhetőségek:
email: zvolenszky [[[ kukac ]]] fil.elte.hu, honlap: philosophy.elte.hu/zvolenszky
fogadóóra: MUK 4/i 226 (ELTE BTK Filozófia Intézet, Logika Tsz.), szerda 17:30
–19:30 és egyeztetés alapján
az emailcímben (spamkontroll végett) "@" helyén " [[[ kukac ]]] " szerepel


előzetes kurzusleírás

A hallgatók számára letölthető további anyagok a kurzus Google Csoportok oldalán landolnak. Aki felvette ezt a kurzust és még nem tagja a csoportnak, kirekesztett sorsán most fordíthat, ha ír az oktatónak.

Követelmények:

* * * * *

Szavaink, mondataink tárgyakról, emberekről, eseményekről – a világ dolgairól – szólnak, azokra utalnak. Nyilvánvalónak tűnik, hogy mindebben a szavak és mondatok jelentése fontos szerepet játszik. De pontosan miféle szerepet? A válasz egyáltalán nem egyszerű. Vegyük például a két mondatot:

Mark Twain híres író volt.
Samuel Clemens híres író volt.

Az első jelentése miben különbözik a másodikétól? Hiszen mindkettő ugyanarról a személyről szól: akit Samuel Clemensnek hívtak, de „Mark Twain” néven vált híressé. Viszont – Gottlob Frege szerint – nem jelentheti ugyanazt a két mondat, ha az egyikben (például az elsőben) racionálisan hihetünk anélkül, hogy a másik mellett is elköteleznénk magunkat. Ebben rejlik Frege „rejtvénye”, amely a XX. századi nyelvfilozófia kiindulópontja. A szemináriumon a jelentés fogalmát vizsgáljuk ebből a problémakörből kiindulva, az analitikus filozófia eszköztárának segítségével.  


Kötelező irodalom:
Az olvasmányok fénymásolt szöveggyűjteményét (kb. 3-4000 Ft) a feliratkozott hallgatók számára az oktató rendeli meg a szemeszter elején.

A kurzushoz tartozó kötelező irodalom:
J. L. Austin: Tettenért szavak – részlet. (Fordította Pléh Csaba) In Pléh – Síklaki – Terestyéni (Szerk.): Nyelv – Kommunikáció – Cselekvés. Osiris, Bp. 1997.
Farkas Katalin – Kelemen János: Nyelvfilozófia. Áron Kiadó, Bp. 2000. (részletek)
Gottlob Frege: „Jelentés és jelölet”. (Fordította Máté András) In Gottlob Frege: Logikai vizsgálódások. (Szerk. Máté András) Osiris, Bp. 2000.
Gottlob Frege: „Logikai vizsgálódások I: A gondolat”. (Fordította Máté András) Gottlob Frege: Logikai vizsgálódások. (Szerk. Máté András) Osiris, Bp. 2000. (részlet)
Paul Grice: „Jelentés”. (Fordította Terestyéni Tamás) In Pléh – Síklaki – Terestyéni (Szerk.): Nyelv – Kommunikáció – Cselekvés. Osiris, Bp. 1997.
Paul Grice: „A társalgás logikája”. (Fordította Pléh Csaba) In Pléh – Síklaki – Terestyéni (Szerk.): Nyelv – Kommunikáció – Cselekvés. Osiris, Bp. 1997.
Tördelési hibáktól mentes változat letölthető itt 
Saul Kripke: Megnevezés és szükségszerűség. (Fordította Bárány Tibor, szerk. Zvolenszky Zsófia) Akadémiai Kiadó, Bp. 2007. (részletek)
W. V. O. Quine: „Az empirizmus két dogmája”. (Fordította Faragó-Szabó István) In Forrai Gábor – Szegedi Péter (Szerk.): Tudományfilozófia. Áron Kiadó, Bp. 1999.
Bertrand Russell: „A denotálásról”. (Fordította Simonyi András) Világosság 2005/12. Letölthető itt.
Mark Sainsbury: „Filozófiai logika”. In A. C. Grayling Filozófiai kalauz. (Fordította Farkas Katalin) Akadémiai Kiadó, Bp. 1997. (részletek)
Peter Strawson: „A referálásról”. In I. M. Copi – J. A. Gould (Szerk.): Kortárs tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről. Gondolat, Bp. 1985.

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:
Ruzsa Imre: „Russell kontra Frege”. In Ruzsa Imre (Szerk.) Tertium non datur. Osiris, Bp. 2000.