Printable poster:


The Forum is open to everyone, including students, visitors, and faculty members from all departments and institutes!

The 60 minute lecture is followed by a 10 minute break and a 30-60 minute discussion. The language of presentation is English or Hungarian.

 

The scope of the Forum includes all aspects of theoretical philosophy, including:

  • logic and philosophy of formal sciences
  • philosophy of science
  • modern metaphysics
  • epistemology
  • philosophy of language
  • problems in history of philosophy and history of science, relevant to the above topics
  • particular issues in natural and social sciences, important for the discourses in the main scope of the Forum.

Location

 
 
 

3 May (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
 Kata Kiss
  Institute of Philosophy, Eötvös Loránd University Budapest
 
Kommunikáció és integráció – A pszichoanalízis egy filozófiai olvasata
(Communication and integration - a philosophical reading of psychoanalysis)
 A kommunikáció és integráció című szakdolgozati kutatás a pszichoanalízis egy filozófiai értelmezését nyújtja. A kutatás Michel Foucault azon gondolatból indul ki, hogy a modernitás teljes, egész, önálló és öntörvényadó emberképe, ahhoz, hogy konzisztens lehessen, kénytelen bizonyos dolgokat kizárni önmagából. Foucault hatalomról szóló gondolataiban a bolond vagy őrült e kizárás paradigmatikus figurája. Az őrült a nem-értelem birodalmát képviseli, úgy is mondhatjuk az értelem árnyéka, amit a fent említett egészleges emberképnek szükségszerűen ki kell zárnia magából. Így a bolond alakja strukturálisan mindig a Másik lesz, aki kívülálló, megismerhetetlen, rendellenes, tehát potenciális veszélyforrásként elzárást érdemel.

Az őrülettel szembeni nyugati elképzelések fordulópontjának tekinthetjük Sigmund Freud munkásságát, mivel az általa kialakított pszichés fejlődési modell elismeri az addig értelmetlennek vélt cselekvések mögött megbúvó értelmet. Freud úgy véli, a szubjektum – szemben a felvilágosodás alanyával – nemhogy nem kerek, egész, öntörvényadó, de alapvetően a maga számára is ismeretlen. Az általa feltételezett szubjektum létének alapja ezért egy törés a tudat és a tudattalan közt. A tudattalan, attól függetlenül, hogy tartalmai képtelenek valamilyen okból tudatosulni, nem értelmetlen, saját szabályokkal és logikával rendelkező részünk, a gondolkodó lény létének alapfeltétele. A kutatás szempontjából ezért kulcsfontosságú az a freudi tétel, mely szerint a páciens tünetei értelmesek.

Ebből a feltételezésből kiindulva a szakdolgozat azt állítja, hogy a tünetek rendszere egy kreatív, személyre szabott jelrendszer, ami alkalmas az egyén problémáinak kommunikációjára. Azonban minden sikeres kommunikáció esetében feltételeznünk kell egy befogadót. Az őrült azért maradhat strukturálisan kirekesztett, mert az értelem világa nem lép dialógusba a nem-értelemmel. Ez a kirekesztés a diskurzus játékteréből megfosztja a betegtől szubjektivitását, teljes értékű emberi mivoltát. Az a terápiás eljárás mely elismeri a tünetekben megbúvó kommunikatív potenciált, képes lehet visszaintegrálni a pszichés betegeket az „értelem” világába.

A tünetek nyelvéhez való orvosi hozzáállás szerint a szakdolgozat három modellt különböztet meg. Az intézményi pszichiátria gyakorlatát, a pszichoanalízis korai, freudi attitűdje, és az általam indítványozott harmadik, kommunikatív modellt. Ez egy olyan alternatívát kíván nyújtani, melyben a beteg képes lehet dialógusba lépni a terapeutával, megtartva ezzel szubjektum státuszát. Egy ilyen típusú terápia nemcsak az értelem világába képes visszaintegrálni a beteget, de alkalmas lehet arra is, hogy szétrobbantsa az egydimenziós normalitás fogalmát, ezzel teret és érvényt engedve az egyéni beszédmódok sokaságának.

10 May (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Gergely Ambrus
Department of General Philosophy, Institute of Philosophy
Eötvös Loránd University Budapest
 
A fizikalizmus eredete: Carnap és Wittgenstein prioritási-vitája
(The origins of physicalism: the priority dispute between Carnap and Wittgenstein)
Carnap 1930-től kezdve képviselte a fizikalizmus átfogó doktrínáját, miszerint minden tudás-igényre jogosult állítást fizikai nyelven kell megfogalmazni. 1932-ben a fizikalizmus-tant kifejtő első publikáció, a „Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft” megjelenése után Wittgenstein az ő (szóban terjesztett) nézeteinek eltulajdonításával vádolta meg Carnapot. Carnap alaptalannak tartotta ezt a támadást, mindazonáltal későbbi publikációiban, békítő szándékkal, elismerte Wittgenstein hatását bizonyos nézeteire – éppen a fizikalizmussal kapcsolatban azonban semmiképpen sem tartotta jogosnak a wittgensteini vádat.

Előadásomban azt vizsgálom meg, hogy mennyiben hasonlók Carnap és Wittgenstein ekkori nézetei, mégpedig elsősorban a pszichológiai mondatokra vonatkozó nézeteik. E téma vizsgálata további adalékokat jelenthet a fizikalizmus kialakulása történetéhez, a prioritási-vitával foglalkozó irodalom ugyanis (pl. Hintikka, McGuiness, Stern, Uebel) elsősorban a megfigyelési mondatok elemzésére koncentrál: a prioritási vitát azzal a kérdéssel azonosítják, hogy Carnap vagy Wittgenstein javasolta-e előbb a megfigyelési beszámolók fenomenális (tudatélményekre vonatkozó) nyelvi értelmezése helyett a fizikai (tárgyakra vonatkozó) nyelvi értelmezést. A fizikalizmus doktrína alapvető része azonban a pszichológiai mondatok jelentésének behaviorisztikus értelmezése is, illetve azok az érvek, amelyek azt kívánják megmutatni, hogy az olyan értelmezések, amelyek szerint a más személyekre vonatkozó pszichológiai mondatok tartalma tudatélményekre vonatkozik, nem tarthatók.

Az előadásban egyrészt megmutatom, hogy Carnap nézetei a pszichológiai mondatok jelentéséről tartalmilag igen hasonlók Wittgensteinéihez, Wittgenstein érvei azonban részletesebbek voltak, és ugyanakkor alkalmasak arra, hogy kiegészítsék, jobban megalapozzák Carnap nézeteit. Másrészt azt is, lehetséges, hogy Carnap érveinek egy része Wittgensteintől származott, Waismann közvetítésével, aki rendszeresen beszámolt a Bécsi Kör tagjainak Wittgenstein egykorú nézeteiről. Továbbá, hogy még ha ez utóbbi nem is bizonyítható, a tény, hogy Carnap jelent meg először publikusan a fizikalizmus-tan képviselőjeként (mi több, Wittgenstein szerint egy az övénél egyszerűbb változattal), legalábbis érthetővé teszi Wittgenstein felháborodását, aki úgy értékelte, a fizikalizmus a legfontosabb filozófiai innovációja volt 1929 és 1932 között.