Printable poster:


The Forum is open to everyone, including students, visitors, and faculty members from all departments and institutes!

The 60 minute lecture is followed by a 10 minute break and a 30-60 minute discussion. The language of presentation is English or Hungarian.


The scope of the Forum includes all aspects of theoretical philosophy, including:

  • logic and philosophy of formal sciences
  • philosophy of science
  • modern metaphysics
  • epistemology
  • philosophy of language
  • problems in history of philosophy and history of science, relevant to the above topics
  • particular issues in natural and social sciences, important for the discourses in the main scope of the Forum.

Location

4 December (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Sára Jellinek
Department of Cognitive Science
Central European University, Budapest
 
Bayesian probability theory in cognitive science
As we perceive, learn about or interact in our environment, our cognitive system has to cope with at least two major difficulties: the noisy input and its own limited processing capacity. These introduce much uncertainty both in the incoming data and the representation we build, hence making cognitive processing probabilistic in nature. However, in spite of all the uncertainty, our behavior seems to be optimal. We can, for instance, build correct representations about our environment, perform complex motor actions successfully, make optimal decisions, learn fast and effectively at both lower- and higher-levels of cognition. How can that be?

Apparently, our brain follows the principles of Bayesian probability theory that makes optimal processing possible. Increasing evidence in the past few decades suggests that this probabilistic processing of our cognitive system can best be described by Bayesian probabilistic models. This approach is adequate to grab a wide range of cognitive challenges, from decision making to neural processing.

In my presentation I will introduce the basic concepts and advantages of Bayesian probability theory in cognitive science and discuss some of its practical applications in cognitive modeling via examples of recent findings.

11 December (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
András Máté
Department of Logic, Institute of Philosophy
Eötvös University
, Budapest
 
Okok, célok, indokok: Phaidón 96A-107B – egy fordító töprengései
(Causes, purposes, reasons: Phaedo 96A-107B - a translator's reflections)
Szókratész utolsó érvét a lélek halhatatlansága mellett az aitiákra vonatkozó vizsgálódás vezeti be, magának az érvnek kezdete is erre a gondolatmenetre reflektál az „együgyű és biztos” aitia megadásával (és annak kimondásával, hogy az ideák aitiák), és aztán a befejezése ismét visszatér az aitiákhoz, ezúttal a „fortélyosabbakhoz”. Csak az a kérdés, hogy ezt a központi jelentőségű fogalmat hogyan is érti a szerző. Miután a modern oksági felfogás, és a vele többé-kevésbé egyező arisztotelészi causa efficiens értelmében vett létrehozó okról nemigen lehet szó, lényegében két alternatíva van:
1. Az ideák az arisztotelész negyedik aitia, a cél-ok  értelmében okai a látható dolgok milyenségének; tehát az aitia itt is ok, de nem causa efficiens, hanem causa finalis.

2.  Az arisztotelészi és a platóni aitia is tágabb értelmű, mint modern ok-fogalmunk, éspedig mindenre vonatkozik, ami (valamilyen értelemben) választ ad a „Miért?” kérdésre. Ezen belül az az aitia, amelynek hiányát Szókratész a végső érvet megelőző okoskodásban a természetfilozófusok szemére veti, majd felállítja róla a maga elméletét (az ideaelméletet), lényegét tekintve fogalmi magyarázat. Angol megfelelője sokkal inkább a reason, mint a cause, tehát akkor magyarul is inkább indoknak helyes fordítani.
Az 1. alternatíva a hagyományosnak mondható értelmezés, az újabb kommentárirodalomban leginkább Dorothea Frede (1999) képviseli. Számos szövegszerű érv támasztja alá, de a logikai értelmezésben nem kis nehézségeket okoz. Gregory Vlastos 1969-ben érvelt egy igen sokat idézett cikkben tört lándzsát a reason mellett. David Gallop 1975-ös kommentárja sokban módosította és finomította Vlastos értelmezését. David Sedley 1998-ban vette föl újra ennek a vitának a fonalát.

Magam leginkább Gallop álláspontjához csatlakozom; fordításomban az aitia ennek megfelelően indok lett. De ahogy olyan gyakran szokott lenni, az egyaránt komoly érvekkel alátámasztott álláspontok között mindenképpen kell valami közvetítést, szintézist keresni. Érdemes bevonni a vizsgálódásba az Államnak a Jóról szóló fejtegetéseit is – ezzel persze nem lesz egyszerűbb az ügy, de ennek ellenére világosabbá válhat a szöveg, és az is kiderül, mennyire központi jelentőségű kérdésről van szó Platón-rtésünk szempontjából.


18 December (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Gergely Ambrus
Institute of Philosophy
University of Miskolc
 
Az analitikus metafizika eredete
(The origin of analytic metaphysics)
Az analitikus metafizika mai látványos burjánzása a század derekának dominánsan antimetafizikus-nyelvi beállítottságával összevetve történeti magyarázatra szorul. Egy széles körben elfogadott nézet szerint, ami Putnamnek tulajdonítható, Quine a felelős az analitikus filozófia metafizikai fordulatáért. (Vö. “How come,” the reader may wonder “it is precisely in analytic philosophy—a kind of philosophy that, for many years, was hostile to the very word ‘ontology’— that Ontology flourishes?” If we ask when Ontology became a respectable subject for an analytic philosopher to pursue, the mystery disappears. It became respectable in 1948, when Quine published a famous paper titled “On What There Is.” It was Quine who single handedly made Ontology a respectable subject.” (Putnam, Ethics Without Ontology, 2004, 78–79)) E nézet szerint egyfelől Quine bírálata Carnap ontológiával kapcsolatos nézeteiről, elősorban a nyelvi keretekhez képes külső és belső realitás-kérdések megkülönböztetéséről (Carnap, “Empirizmus, szemantika és ontológia”, 1950), másfelől az “ontológiai elköteleződés” quine-i fogalma alapozta volna meg a metafizikai realitás kérdések legitimációját. Az előadásban egyfelől amellett érvelek, hogy ez az értelmezés nem tartható: Quine nézetei a létezésről illetve ontológiáról nem alapozzák meg a metafizikai realizmust. Másfelől további érveket is megvizsgálok, amelyek a metafizika újralegitimálódásában szerepet játszottak.