Printable poster:


The Forum is open to everyone, including students, visitors, and faculty members from all departments and institutes!

The 60 minute lecture is followed by a 10 minute break and a 30-60 minute discussion. The language of presentation is English or Hungarian.


The scope of the Forum includes all aspects of theoretical philosophy, including:

  • logic and philosophy of formal sciences
  • philosophy of science
  • modern metaphysics
  • epistemology
  • philosophy of language
  • problems in history of philosophy and history of science, relevant to the above topics
  • particular issues in natural and social sciences, important for the discourses in the main scope of the Forum.

Location

7 March  (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Ádám Majdányi
Institute of Philosophy, Eötvös University, Budapest
 
A prezentizmus védelmében: válaszkísérlet az igazságalkotó elvből származó ellenvetésre
(A possible response to the truthmaker objection against presentism)
A prezentizmus ellen szóló legerősebbnek tartott érv szerint a jelenbeli létezők osztályába természetes módon besorolható dolgok önmagukban nem rögzítik egyértelműen a múlt idejű propozíciók igazságértékét. A prezentizmus képviselője így látszólag egy olyan konfliktus kellős közepén találja magát, amely két, egymással szembenálló intuíció között feszül. Egyfelől meg vagyunk győződve arról, hogy léteznek múlt idejű igazságok. Másfelől sokak számára kétségbevonhatatlannak tűnik az a nézet, mely szerint az igazságok abban vannak megalapozva, ami létezik. A nehézséget az idézi elő, hogy a prezentizmus nem rendelkezik azokkal a természetes ontológiai erőforrásokkal, melyek segítéségével e két meggyőződés összeegyeztethető lenne. Előadásomban felszínre szeretném hozni azokat az előfeltevéseket az igazság mibenlétével kapcsolatosan, melyekben az ellenérv központi premisszáját képező ún. igazságalkotó elvbe vetett hitünk gyökerezik. Ennek nyomán igyekszem megmutatni, hogy a szóban forgó elv intuitíve megalapozatlan, következésképp a rá épülő érv nem jelent fenyegetést a prezentizmusra nézve.


14 March  (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Department of Sociology and Communication, BUTE, Budapest
Institute of Philosophy, Eötvös University, Budapes
 
Az „egyszerű mondatok” rejtélye
(The puzzle of 'simple sentences')
Előadásomban az ún. „egyszerű mondatok” problémájával foglalkozom. Az „egyszerű mondatok” nem önmagukban véve egyszerűek, hanem csupán azokhoz a mondatokhoz képest számítanak annak, amelyek intenzionális kontextust generáló kifejezéseket – propozicionális attitűdigéket (például: azt hiszi, hogy), modális kifejezéseket (például: lehetséges), kommunikációs igéket (például: azt mondja, hogy), „objektuális” attitűdigéket (például: keres) vagy intenzionális módosítókat (például: állítólag) – tartalmaznak. Az „egyszerű mondatokban” nem fordulnak elő intenzionális kifejezések, mégis átmennek az intenzionalitás első tesztjén: ha felcseréljük a bennük szereplő tulajdonneveket vagy határozott leírásokat velük koextenzív kifejezésekkel, semmi nem garantálja, hogy a mondat igazságértéke változatlan maradjon (Saul 1997). Előadásomban röviden áttekintem, milyen megoldások születtek a problémára, s bemutatok egy új, pragmatikai jellegű magyarázatot, amelynek segítségével az „egyszerű mondatok” rejtélye eloszlatható.


21 March  (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Institute of Philosophy, Eötvös University, Budapest
 
Fenomenális minőségek és az érzékelés tartalma
(Phenomenal qualities and the content of sensations)
Hogy mik is voltaképpen a szubjektív fenomenális minőségek – azaz a kválék – a kortárs elmefilozófia egyik legizgalmasabb és legnehezebb kérdése. Napjaink egyik legígéretesebb megközelítése szerint a kválék a tapasztalat reprezentációs tartalmaként értelmezhetőek, és abban a tekintetben a gondolatokhoz hasonlóak, hogy valamilyen világbeli tényállást reprezentálnak, más szóval intencionális tartalmak.
Ám rögvest adódik a kérdés, hogy milyen tényállásokat ragadnak meg, illetve a tartalmuk milyen viszonyban áll kognitív háztartásunk többi szereplőjével – főként a fogalmi reprezentációkkal.
Ez utóbbi probléma kapcsán szerintem egy dilemmába botlunk. Ugyanis két egymást kizáró álláspontnak is sajátos előnyei lennének. Egyfelől igyekezhetünk minél komolyabb eltérést felfedezni az érzékelés tartalma és a fogalmi reprezentációk között, hiszen ezzel a stratégiával eliminálni lehet az antifizikalista intuíciókat. Ugyanakkor az észlelési tartalmak úgynevezett konceptualista elemzése – miszerint az érzéki reprezentációk tartalma a fogalmi reprezentációkkal egylényegű – az észlelési tartalmak indokadó, illetve következtetésekben betöltött szerepére lenne képes magyarázatot adni.


29 March  (Thursday) 6:00 PM  Room 226 
(Unusual day and time!)
Institute of Philosophy, University of Bonn
 
Why the World Does Not Exist
In this talk, I will first argue that we need a revisionary concept of existence. On closer inspection, the modern Kant-Frege-Quine-tradition sets out from the valid intuition that existence is a special property which cannot be assimilated to ordinary properties which serve to discriminate objects within the world from other objects within the world. I will argue that existence is neither identical with falling-under-a-concept nor with being a content of possible experience nor simply with being part of the world. This will motivate a claim to the effect that there is no such as the world where “the world” is meant to refer to an all-encompassing domain of either objects or facts or domains of objects. Yet, the fact that the world itself does not exist does not entail global nihilism. Rather, a proper understanding of the necessary inexistence of the world entails that there are infinitely many objects.

Professor Gabriel will have another lecture in German on 30 March (Friday), 2:30PM, Bence Room:

Sinn und Sein

Die neuzeitliche Philosophie oszilliert zwischen zwei metaphysischen Polen: Auf der einen Seite steht die Tendenz zur wissenschaftlichen Entzauberung der Welt, die mit einem starken Begriff von Erklärung einhergeht. Ein Phänomen zu erklären, heißt es, auf ein wissenschaftlich adäquat beschreibbares Set von Aussagen zu reduzieren. Auf der anderen Seite finden in der Neuzeit bis in die Spätmoderne immer wieder Versuche statt, die Welt wieder zu verzaubern, indem die Phänomenalität gegen die Vereinnahmung durch das "wissenschaftliche Bild vom Menschen" in Schutz genommen wird, eine Strategie, die besonders seit Husserl und Heidegger prominent war. In meinem Vortrag werde ich einen Mittelweg vorschlagen. Weder sollte Sein von Sinn befreit werden noch sollte Sein auf Sinn reduziert werden. Entgegen diesem falschen reduktionistischen Impuls schlage ich vor, daß wir den Sinn selbst entzaubern sollten. Ein entzauberter Sinnbegriff befreit uns von den falschen Ansprüchen der reduktiven Naturalismus und des reduktiven Phänomenalismus.