[MaFLa] a Magyar Filozófiai Szemle publikációs felhívása 2017

Zsuzsanna Mariann Lengyel lengyelzsm at gmail.com
Fri Jan 20 12:00:44 CET 2017


*A Magyar Filozófiai Szemle 2017-re tervezett számainak témái*


*1. Előítélet*

Az előítélet mind az episztemológiai kutatásokban, mind a
szociálpszichológiában fontos fogalom, és fontos etikai,
társadalomfilozófiai vonatkozásai is vannak. Az előítélethez gyakrabban
negatív tartalmakat társítunk (kirekesztés, megkülönböztetés). Ugyanakkor
az előítéletnek pozitív értelme is van: bizonyos helyzetekben megkönnyíti a
tájékozódást. Az előítélet hermeneutikai fogalma egyenesen szükségesnek
állítja be azt az előzetes tudást, amely egy hagyományhoz kapcsol
mindnyájunkat. Az előítélet a transzcendentális filozófiában a sematizmus
fogalmához kapcsolható, azoknak az előzetes fogalmi sémáknak a
működtetéséhez, amelyek nélkül nem lehetséges megismerés. Másfelől az
előítéletekkel kapcsolatban újabban előtérbe került a nem-tudatos ún.
implicit előítéletek problémaköre is. Ezek ellentétesek lehetnek az alany
explicite vallott elveivel, és olykor nem is tudatosíthatók, illetve
kontrollálhatók. Ennek fényében érdekes az implicit előítéletekért viselt
felelősség és az implicit előítéletek racionalitásának kérdése. Tematikus
számunk az előítélet ezen különféle aspektusainak megvilágítására tesz
kísérletet.
(beküldési határidő: 2017. április 1.)

*2. Ismeretelmélet és normativitás*

Bár az ismeretelméletet hagyományosan normatív diszciplínának szokás
tekinteni, ez a gondolat az utóbbi időszakban érezhetően fontosabbá vált.
Ebben több tényező is közrejátszott. Először is a naturalista programot és
az annak nyomán színre lépő megközelítéseket – mint az
igazolás-megbízhatóság elméletét – részint éppen a normatív aspektus
elhanyagolása miatt érték bírálatok. Ez felveti a kérdést, hogy a
naturalista ismeretelméletbe beilleszthető-e a normatív szemléletmód, és ha
igen, hogyan. Másodszor az erény-episztemológia szerint, melynek modelljéül
az újabb keletű erény-etikák szolgálnak, a hagyományos ismeretelméleti
kérdések – például, mi a tudás, mikor igazolt egy hit – az episztemikus
erényekre való hivatkozással válaszolhatók meg. Harmadszor, új lendületet
kapott a hit etikájának programja, mely olyan kérdéseket feszeget, hogy
milyen episztemikus kötelességeink vannak, mikor vagyunk felelősek
tévedéseinkért, milyen mértékben gyakorolhatunk ellenőrzést hiteink felett.
A tematikus blokkban ilyen, és hasonló, az ismeretelmélet normatív
aspektusával kapcsolatos témákban várjuk az írásokat.

(beküldési határidő: 2017. május 15.)

*3. Anima separata*

A testtől megkülönböztetett, attól elválni képes lélek platóni felfogása
első látásra aligha népszerű a kortárs filozófiában. Ugyanakkor a
*pszükhé *platonikus
hagyománya olyan kérdések gazdag kincsestára, amelyek alaposabban megnézve
ma is érdeklődésre tarthatnak számot mind történeti, mind szisztematikus
szempontból. Hiszen a platóni írásokban, az ezekhez kapcsolódó
kommentárirodalomban és különösen az újplatonikus értelmezésekben olyan
sokrétű és szerteágazó lélekfilozófiai koncepciókkal találkozunk, amelyek
nemcsak a középkori és reneszánsz elméletekben élnek tovább, de az újkorban
is erőteljesen hatnak. A platóni elmélet így – minden kritika dacára –
életerős kortársa a descartes-i *res cogitans*nak, sőt a szubjektum
szubsztanciális egységét felszámoló hume-i tanoknak és a kanti filozófiának
is. Úgy tűnik, a lélek platóni felfogása a szubjektum archeológiájának
olyan primordiális rétege, amelyet az ismételt elrugaszkodási kísérletek
dacára sem tudhatunk soha egészen magunk mögött. Búvópatakként mindig is
jelen volt, s különböző alakváltozatokban ma is kérdéseket vet fel a lélek
halhatatlansága, a léleknek a testhez fűződő ambivalens viszonya, az
*embodiment,* a (pszicho)szomatikus élmények széles skálája vagy akár a
testen kívüli tapasztalatok lehetősége is.

(beküldési határidő: 2017. július 1.)

A tematikus rovatokba szánt írások mellett, folyamatosan, bármilyen
filozófiai témában várunk tanulmányokat.

A kéziratokat a <MagyarFilozofiai.Szemle at btk.mta.hu> címre kérjük.
A Magyar Filozófiai Szemle szerkesztősége
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/archives/mafla/attachments/20170120/7cdd7113/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list