[MaFLa] nyári_egyetem_2012

Kenéz László kenez.laszlo at gmail.com
Thu May 17 09:58:49 CEST 2012


NYÁRI EGYETEM

2012. július 6-11. (Badacsonyörs)

Magyar Fenomenológiai Egyesület


Kedves Érdeklődők!

A Magyar Fenomenológiai Egyesület az idei évben is megrendezi immár
hagyományossá vált filozófiai nyári egyetemét a Balatonnál. Az egyetem
6 napig tart (5 éjszaka), a szállást 2012. július 6-án, pénteken,
délután három órától lehet elfoglalni. A foglalkozások és
beszélgetések másnap, július 7-én, szombaton délelőtt kezdődnek és
július 10-én, kedd délután fejeződnek be. Az utolsó nap délelőttjén a
kurzusok tanulságait egy közös záró beszélgetés keretében vitatjuk
meg. A szállást ebéd után hagyjuk el. Egyik legfontosabb célunk
továbbra is az, hogy foglalkozásainkon az egyetemi szemináriumok és
előadások nem ritkán merev és hierarchikus keretei helyett olyan
fesztelen atmoszférát kínáljunk, amelyben lehetővé válik az oldott és
termékeny együttgondolkodás.
A nyári egyetemen a jelentkezők csoportokban dolgoznak. A négy
különböző napon négy különböző téma kerül terítékre, és terveink
szerint a résztvevők mindegyik kidolgozásában részt tudnak venni. Az
egyes témák és témavezetők nevei alább olvashatóak. Feltüntettük az
egyes témákhoz kapcsolódó irodalmat is. A szövegek ismerete segítheti
a csoportos munkára való ráhangolódást.
Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a filozófiai tevékenységet és a
könnyed kikapcsolódást ne állítsuk szembe egymással, sokkal inkább
egymás észszerű kiegészítéseként kezeljük. Meggyőződésünk szerint a
helyszín nem csak az elmélyült munkára, de az egyéni és csoportos
szórakozások számtalan formájára is számos lehetőséget kínál.
Jelezzük, hogy bizonyos anomáliák előfordulhatnak, s ezek függvényében
nem kizárt néhány apró változás. Itt szíves megértésetekre számítunk.


A jelentkezési feltételek, részvételi díj a hirdetés alján olvashatóak!


Témák

1. Bárány István: A platóni lélektan / morálpszichológia és előfutárai

A platóni immateriális lélek mint önálló, a testtel szemben álló és
attól különböző "létező" a klasszikus európai filozófia és
eszmetörténet egyik meghatározó eleme, mely a filozófia etikai,
kognitív és metafizikai horizontjait egyesíti. Néhány archaikus és
preklasszikus szöveg alapján (Homérosz, Hérakleitosz, Empedoklész)
megvizsgáljuk a Platón előtti görögség "lélek"felfogásait, majd néhány
Platón-szöveg alapján a halhatatlan és isteni lélek platóni fogalmához
kapcsolódóan kérdéseket és problémákat fogalmazunk meg, melyeket a
homoiószisztheó, az istenhez való hasonulás filozófiai programja segít
tisztázni.

Irodalom:

Alapszöveg:

-	Platón: Phaidrosz 243 e - 257 b, Az állam IV. könyv, 434 d - 445 b

Kiegészítő szövegek:

-	Homérosz: Odüsszeia XI. ének
-	Platón: Phaidón, Lakoma 201 d - 212 c, Az állam VIII-IX. könyv

2. Moldvay Tamás - Szabó Zsigmond: A jövő
A jövőnek mint "jövőhöz való viszonynak" a különféle alakzatait járjuk körül.
Szempontok:
1.	klasszikus alapállás: a jövőre nem vonatkozik tudomány. Az újkorral
kezdődő tudományos fordulat e tekintetben: magának a tudománynak
(fizikának) a feladata, és egyáltalán tudományossági ismérve, hogy
előrejelzést adjon, megjósolja a jövőt.
2.	klasszikus alapállás: "az érzékelés a jelenvalóra vonatkozik"
(Arisztotelész), a jövőre nem vonatkozik érzékelés. Leibniz vitatja:
ha az észlelés a mindenség kifejezése, akkor a jelenben észleljük a
jövőt is (és a múltat is). Szintén klasszikus alapállás: az idő
tapasztalatára a képzelet révén teszünk szert, vagyis az idő maga a
képzelet egy sajátos képe (Arisztotelésztől Spinozáig: a szám, tartam,
mérték a képzelgés móduszai). A jövő ezek szerint ennek a képnek egy
részlete. Bergson: A könnyed, bájos mozgások "előreláttatják magukat":
annak gyönyörűsége, hogy "valamiképpen megállítjuk az idő járását és a
jövőt a jelenben tartjuk".
3.	a jövő tapasztalatának különféle alakzatai: észlelés ("ott jön a
busz, mindjárt ideér"); jelzés ("sárgák a levelek, le fognak
hullani"); várakozás; lehetőség (megvalósult, ill. megcáfolt
lehetőségek); álom. Hogyan tapasztaljuk ezekben a jövőt? Milyen
motívumokon alapulhatna a megérzés, a jövőbe látás, a prekogníció
filozófiája (fenomenológiája)?
4.	Heideggeri jövőn alapuló egzisztenciálanalitikája: a jövőből
visszatérő értelemképződés és temporalizáció. A jövő rögzítése a
végességhez, a halálhoz. A jövő "architektonikai pozíciója" a
különféle időfilozófiákban: mennyiben több a múlt szimmetrikus
párjánál? A jövő mint a gondolkodás szempontja, tartózkodási helye
(Nietzsche, Heidegger, Deleuze).
5.	a jövőhöz való cselekvő viszony: a jövő tervezése, manipulálása,
gyarmatosítása. Stratégiák. Harc a jövőért. A jövő mint elsőrendű
hatalmi szempont. A játékelmélet mint a jövőhöz való viszonyulás
stratégiai játéka.

A szövegeket később adják meg a témavezetők.


3. Blandl Borbála: A Kritika sötétebbik oldala és a régi metafizika

A vizsgálódás szempontjai:

1.	a képességek rendszere és a transzcendentálfilozófia
szubjektivitásának kérdése (Kant szubjektumfogalmáról)
2.	az érzékelés és az értelem határai és a tapasztalásfogalom
negatív öntudat: önmagunk megtapasztalásának problémája, avagy miért
nem lehetséges a pszichológia mint (természet)tudomány
3.	"negatív haszon": a metafizika-kritika mint a gondolkodás kritikája

Irodalom:

-	Kant: Az idealizmus cáfolata In Kant: A tiszta ész kritikája
(lehetőleg az utolsó két kiadás valamelyike), Második rész, 2.könyv:
Az alaptételek analitikája


4. Ullmann Tamás - Farkas Henrik: Filozófia és életvezetés

A vizsgálódás szempontjai:

1.	a filozófiai gondolkodás sajátossága, célja,módszere, feladata
2.	gondolkodás és gyakorlat
3.	gyakorlat és terápia
4.	a filozófia mint életmód és "a szabadság munkája"

Irodalom:

-	P. Hadot: A lélek iskolája, Kairosz, Budapest, 2010, 9-61.o.

Helyszín:

Pigál Panzió

8257 Badacsonyörs, Szőlő utca 3.
(www.pigalpanzio.atw.hu)


Részvételi díj:

-	Szoba: 3400 Ft/ éjszaka/fő (Sajnos az idegenforgalmi adó 400ft, ami
alól tavalytól már nem mentesülnek a diákok sem. Ezt értelemszerűen az
ár már tartalmazza.)
-	Sátor: 1400 Ft/ éjszaka/fő (korlátozott számban)

Az ELTE Filozófia Szakos Hallgatói Érdekképviselet pályázatának
köszönhetően a nyári egyetem, a korábbi évekhez hasonlóan, nagy
valószínűséggel pénzügyi támogatásban részesül. Ha ez bekövetkezik, a
3400 ft-os összeg - minden ELTE-s  diák számára - jelentősen csökken.
A sátorhelyre nem jár támogatás.)


Jelentkezési határidő:

2012. június 19.

Jelentkezés:

Farkas Henrik
satrapa at t-online.hu
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Ny?ri Egyetem 2012.pdf
Type: application/pdf
Size: 116300 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20120517/a414a0e7/attachment.pdf>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list