[MaFLa] Egyed Péter: Beszámoló a...

laczkos at bibl.u-szeged.hu laczkos at bibl.u-szeged.hu
Thu Sep 22 14:46:10 CEST 2011


Egyed Péter
Beszámoló a VII. Hungarológiai Kongresszus filozófiai szekcióinak 
tevékenységéről

A Kongresszus filozófiai szekciói tematikájának meghatározásakor abból 
indultunk ki, hogy a magyar/magyar nyelvű filozófia a nemzeti 
művelődés bizonyos korszakaiban jelentős szerepet játszott magának a 
nemzeti művelődésnek, a nemzeti nyelvnek a tudományos eszményeknek, 
iskolakultúrának, intézményeknek és természetesen iskolakultúrának az 
alakulásában. Ezt az elképzelést igazolták a két szekció előadásai is,
A Magyar Századforduló szekció előadásai először felvázolták a XIX/XX. 
század fordulója jelentős filozófusegyéniségei és a követőik által 
teremtett eszmei kereteket. Nyitó előadásában Perecz László (Budapest) 
a Böhm Károly és Lukács György filozófiai elképzeléseinek 
tipológiailag teljesen más, nem érintkező hagyományáról beszélt, ezt 
követően Kiss Endre (Budapest) Alexander Bernát a magyar 
filozófiatörténetben egyedülálló Taine-recepciójáról értekezett. A 
további előadások súlypontosan a magyar filozófiában rendszer- és 
iskolateremtő nagy filozófusegyéniség, a kolozsvári Ferenc József 
Tudományegyetem filozófiaprofesszora munkásságával foglalkoztak 
(halálának 100 évfordulójára emlékezünk az idén). Mészáros András 
(Pozsony) valamint Kissné Novák Éva (Budapest) Böhm életművének 
vallásfilozófiai illetve teológiai aspektusait tárták fel, a 
kolozsvári Böhm kutatók pedig az életmű egyes aspektusainak jelenkori 
analitikus interpretációjára vállalkoztak. Rendre érintették a böhmi 
kulturális önazonosság és recepció vitatott kérdéseit (Ungvári Zrínyi 
Imre), a böhmi intenzionális logika (Gál László), valamint a 
dialektika/alapfilozófia eredeti összefüggésrendszerét. Mester Béla 
(Budapest) Böhmről mint a Magyar Philosophiai Szemle programalkotó 
szerkesztőjéről, Mariska Zoltán (Miskolc) pedig a szegedre áttelepülő 
kolozsvári Tudományegyetem további sorsáról beszélt, eredeti 
tényföltáró kutatásai fényében. Az 1996-os kolozsvári 
Böhm-konferencia óta ez volt a legjelentősebb Böhmnek szentelt 
rendezvény, amely századfordulós és európai tudományos- , de 
kolozsvári környezetében is, újabb kutatási eredmények által 
megalapozva újfent igazolta a böhmi filozófia értékeit.*
A Magyar felvilágosodás és kantianizmus szekció Nyitó előadásában 
Mészáros András  a felvilágosodásnak a piarista iskolakultúrával és 
szisztémával kapcsolatos összefüggéseit elemezte, Kiss Endre pedig 
II.József koncepciójának mint etatista felvilágosodáskoncepciónak a 
sajátosságaival foglalkozott. Egyed Péter előadása azt emelte ki, hogy 
az erdélyi triász (Sipos Pál, Köteles Sámuel és Körmöczi József) 
hármas összefüggésrendszerben (felvilágosodás, kantianizmus, 
filozófiaoktatás) elemzendők. Soós Amália Mária a Kötelest a 
nagyenyedi katedrán követő Csorja Ferenc alapphilosophiájának a 
sajátosságait elemezte. Mester Béla a magyar Kant-vita szereplőinek 
eredeti tudományos habitusát bontakoztatta ki, míg Gurka Dezső a 
magyar művelődéstürténetben is jelentős szerepet játszó ásványtani 
társaság filozófiai és művelődéstörténeti hozadékát méltatta. E 
szekció kutatási eredményei – a személyi összefüggések okán - a 
Közép-kelet európai felvilágosodást kutató munkacsoport tevékenységét 
is bemutatják és természetesen kapcsolódnak az irodalmi 
felvilágosodást tárgyaló szekció munkájához.
Itt jegyezzük meg, hogy jóllehet nem tudtak jelen lenni, Máté 
Zsuzsanna és Rathmann János elküldték felolvasásra szánt tanulmányaikat.
Az előadásokat jelentős számú érdeklődő követte, a diszkussziók és 
viták érdemlegesek, magas tudományos színvonalúak voltak.
Előadóink is jelen voltak a kongresszus reprezentatív színhelyein: a 
Bánffy-palota udvarán-, valamint a “Piramis” egyetemi étteremben 
tartott fogadásokon, megismerték a nagyenyedi Bethlen Gábor 
könyvtárat, valamint Erdély legrégebbi faházait a torockói tanulmányi 
kiránduláson.
A Kongresszus központi szervező titkársága, valamint a Nemzetközi 
Magyarságtudományi Társaság újonnan megalakult Elnöksége is nagyra 
értékelte az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság szervezői 
tevékenységét a kongresszus munkálatainak megszervezésében és 
lebonyolításában.
Mindannyian köszönettel tartozunk Soós Amália Mária EMFT szervező 
titkárnak, valamint Nagy Réka megbízott elnökségi tagnak a központi 
staffban kifejtett, egész hetes, a teljes program bonyolítását 
biztosító tevékenységéért.
A legközelebbi Hungarológiai Kongresszus (a VIII. ) helyszíne Pécs 
lesz, meghívó a Pécsi Tudományegyetem.

*(Itt jegyezzük meg, hogy a Böhm emlékév rendezvényei folytatódnak. Az 
ősz folyamán két beszélgetést szentelünk Böhm Károly teológiai és 
filozófiai/egyetemi oktatói munkásságának, a Járosi Andor Keresztyén 
Kulturális Műhely keretében. A Böhm Károly emléktábla avatására – a 
Romániai Evangélikus-Lutheránus Püspökség védnöksége alatt – az 
emlékév befejező aktusaként, 2012. január 22-én, A Magyar Kultúra 
Napján kerül sor, Kolozsváron.A szervezésben részt vállalt Dr. 
Adorjáni Dezső Zoltán, evangélikus püspök úr, Dr. Tonk Márton, a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, valamint e sorok írója.)


Egyed Péter,
tudományterületi szervező
EMFT elnök

 Kolozsvár, 2011, szeptember 1


---------------------------
Dr. Laczkó Sándor
SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjtemény
6722 Szeged Ady tér 10.
Tel. 62-546-652

------------------------------------------------------
SZTE Egyetemi Konyvtar - http://www.bibl.u-szeged.hu
This message was sent using IMP: http://horde.org/imp/


_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archives & Help: http://phil.elte.hu/maflaMore information about the MaFLa mailing list