[MaFLa] Felhívas_tanulmányírásra

Fenomenológiai Egyesület info at fenomenologia.hu
Fri Jun 1 11:23:07 CEST 2007


Felhívás tanulmányírásra

A Magyar Fenomenológiai Egyesület 2007 őszén folyóiratot indít Aspecto
címmel. Minden egyes lapszámot egy-egy téma köré csoportosítunk.
Szerkesztőségünk olyan írásokat kíván közölni, amelyek az önálló
gondolkodás igényével lépnek fel, és eredeti módon taglalnak filozófiai
problémákat. A jelentkezőktől tehát az adott témával kapcsolatban önálló,
ugyanakkor világos és jól megragadható állásfoglalást is várunk, amelyet a
szerző jól követhető, egymásra épülő gondolatokon keresztül fejt ki. Az
önálló gondolat kifejtéséhez bármilyen, a filozófia által felkínálható -
történeti, fenomenológiai, analitikus, stb. megközelítés alkalmas lehet,
amennyiben képes hozzájárulni az adott téma jobb megértéséhez. Alapvető
meggyőződésünk, hogy a filozófiának eleven, világos, és vitára alkalmas
gondolkodási formák kialakítására kell törekednie, amennyiben jelentőségét
és megkerülhetetlenségét igazolni akarja. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a
megjelenő írásokat nem kívánjuk egyetlen filozófiai irányzatra vagy
hagyományra korlátozni, a folyóirat célja, összhangban az Egyesület
munkájával, a magyar filozófiai élet egészének fellendítése, a kortárs
filozófiai életben meghatározó szerepet játszó irányzatok és gondolkodási
formák összevetése és ütköztetése.

A folyóirat terjesztése:

A folyóirat terjesztését két csatornán keresztül tervezzük. Egyrészt, a
lapot évente 2 alkalommal, papíralapú változatban szeretnénk az érdeklődők
kezébe juttatni. Mivel úgy gondoljuk, fontos lenne, ha minden, a filozófia
iránt érdeklődő magyarországi olvasóhoz is eljuttatnánk az egyes
lapszámokat, ezért a terjesztés másik csatornája internetes weboldalunk
lesz (www.fenomenologia.hu).

A folyóirat tartalmi beosztása:

Az egyes számok körülbelül felét egy-egy tematikus blokk képezné. Első
számunk témája, a változás mellett álljon itt néhány további lehetséges
fogalom, amelyet a folyóirat a későbbiek során fel kíván dolgozni:
affekció, test, módszer, alkotás, jelentés, végtelen, boldogság,
azonosság, vágy, képzelet, kezdet, jel, háború, idő, hatalom, stb. A lista
természetesen nem teljes, és a sorrend sem végleges, ugyanakkor jelzi a
szerkesztőség tematikus irányultságát.

A lap fennmaradó részében egy fordításnak, egy könyvkrtikának, néhány
rövid könyvismertetőnek, továbbá a korábbi számokban megjelent írások
kritikáinak biztosítanánk helyet. Ez utóbbi rovattal mindenekelőtt a
filozófiai vitának, és a különböző nézetek összeütközésének kívánunk
lehetőséget teremteni.

A Magyar Fenomenológiai Egyesület bevallott célja a filozófia kiemelése az
akadémiai zártságból, és a gondolkodás számára elengedhetetlenül szükséges
termékeny közeg megteremtése. Az Egyesület folyóirata ennek a
megteremtendő közegnek az egyik fóruma kíván lenni.

Első téma: a változás

A folyóirat első számának témájául a "változás" fogalmát választottuk. A
változás alatt nem egyszerűen a kortárs társadalomtudományok egyik
divat-fogalma, még csak nem is a földrajzi régiónk politikai és kulturális
helyzetét legjobban jellemző fogalom értendő, noha természetesen ezek a
vonatkozások is a fogalom jelentésköréhez tartoznak. A folyóirat tematikus
számában filozófiai módon szeretnénk körbejárni a témát, mert úgy
gondoljuk, hogy a gondolkodás számára még mindig feltáratlan és éppen
ezért ígéretes fogalomról van szó. Íme, álljon itt példaként néhány
alapkérdés. Miként ragadható meg a változás, vagyis miként gondolkodhatunk
valamiről, aminek természete éppen az átmenetben, a mozgásban áll? Hogyan
lehetsége, hogy miközben fogalmi és észlelési struktúráink az állandóság,
a kialakult és formát öltött alakzatok alapján működnek, mégis
tapasztaljuk a változást? A gondolkodás hogyan tud erről számot adni?
Hogyan változhat meg egy kialakult állapot? A változást vajon a hirtelen
ugrással, vagy a folyamatos átmenettel tudjuk-e jobban leírni? Hogyan
változhat meg egy személy? Hogyan észleljük a változást, vagyis hogyan
szerzünk róla tudomást? Van-e bármi is, ami nem változik? S vajon
beszélhetünk-e a változás különböző típusairól? Sors, idő történetiség, és
még számos filozófiai alapfogalom vajon nem a változás felől nyeri el az
értelmét? Ezekre és hasonló kérdésekre várunk választ leendő lapszámunk
szerzőitől.

A folyóirat szerkesztősége a beérkező cikkek elbírálására egy lektori
rendszert dolgozott ki, amely a következő elvek szerint működik. Minden
írást elolvas a folyóirat szerkesztősége, majd kiválasztja azokat az
írásokat, amelyeket, a szerző nevének feltűntetése nélkül, továbbít két, a
témában jártas lektornak. A szövegeket a lektori vélemények után
nevesítjük, hogy a szöveg szerzője az ő kritikai véleményükre reagálva
eszközölhessen javításokat a szövegen.

Formai feltételek:

Kérjük a jelentkezőket, hogy

szerkesztőségünkbe csak olyan írást küldjenek, amelyet korábban még
semmilyen folyóirat nem adott ki, és az írás jelenleg sincs semmilyen más
folyóiratnál kiadás alatt,

írásuk legalább 20 000 és legfeljebb 40 000 karakter terjedelmű legyen,

a tanulmányírás során bevett formai feltételeket (lábjegyzet,
bibliográfia, stb.) tartsák be.

A tanulmányokat a következő címen várjuk:
info at fenomenologia.hu

A leadás határideje: 2007. szeptember 30.

Jó munkát kíván a főszerkesztő, Ullmann Tamás,
a szerkesztőség nevében pedig Farkas Henrik!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Aspecto_felhivas.pdf
Type: application/pdf
Size: 102005 bytes
Desc: not available
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20070601/12e18b41/attachment.pdf>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list
Archive & Help: http://phil.elte.hu/mafla


More information about the MaFLa mailing list