Ajánlott kutatási témák

Kutatási témák

A Doktori Iskola törzstagjai és oktatói a következő kutatási témákat írják ki, illetve ajánlják a jelentkező doktoranduszok számára

1. Almási Miklós: Drámaelmélet- a klasszikus és modern dráma fejlődése, dramaturgiája, esztétikai karaktere
2. Bacsó Béla: Tragédia és filozófia: esztétika és filozófia összefüggései Nietzsche életművében
3. Bacsó Béla: A modern hermenutika és esztétika elméleti és történeti problémái
4. Bacsó Béla: Musica Paralitica. Zenesztétika vázlat a hetvenes évek európai műzenéjének hermeneutikai fordulatához
5. Bacsó Béla: Au tour de Levinas- Levinas művészetfenomenológiájáról
6. Bacsó Béla: Incipit Nietzky: Adalékok a kései Neitzsche nihilzmus- és esztétikumfelfogásához
7. Bene László: Antik metafizika
8. Bodnár M. István: : Antik természetfilozófia, kozmológia, tudománytörténet
9. Boros Gábor: Az átfogó rendszer gondolatának ellehetetlenülése, kiutak keresése (a 19. század második fele)
10. Boros Gábor: A német idealizmus és európai-amerikai kontextusa ( a 19. század első fele) Boros Gábor: A felvilágosodás fő irányzatai (a 18. század második fele)
11. Boros Gábor: A korai felvilágosodás: támogatók és kritikusok (a 18. század első fele)
12. Boros Gábor: A mechanikai filozófia teológiai-politikai fordulata (17. század második fele) Boros Gábor: A mechanikai filozófia kialakulásának kora (a 17. század első fele)
13. Erdélyi Ágnes: Max Weber életművéhez kapcsolódó kutatások
14. Farkas Katalin: Modalitáselméletek.
15. Farkas Katalin: Szkepticizmus.
16. Farkas Katalin: Észleléselméletek.
17. Farkas Katalin: A mentális tartalom elmélete.
18. Fehér M. István: A heideggeri filozófia időfelfogása
19. Fehér M. István: Fenomenológia és hermeneutika
20. Fehér M. István: Historiuzmus és hermeneutika
21. Fehér M. István: Nyelvfilozófia és hermeneutika
22. Fehér M. István: Hagyományos és filozófiai hermeneutika
23. Fehér M. István: Hermeneutika és teológia Rudolf Bultmann gondolkodásában
24. Fehér M. István: Sören Kierkegaard hitről alkotott felfogásának hermeneutikai megközelítése
25. Gács Anna: Az irodalmi kultúra kérdései az ezredfordulón
26. Gelencsér Gábor: Média és társadalom az 1945 utáni magyar filmtörténeti folyamatok tükrében.
27. Gelencsér Gábor: Média és társadalom az 1945 utáni magyar filmtörténeti folyamatok tükrében
28. György Péter: Kortárs művészet, kortárs kultúra kérdései.
29. György Péter: A kulturális / művészeti földrajz és esztétikaelmélet összefüggései.
30. György Péter: Kortárs művészet, kortárs kultúra kérdései
31. Hammer Ferenc: Média reprezentációk, média szabályozás, fogyasztásszociológia
32. Hammer Ferenc: Médiareprezentációk, médiaszabályozás, fogyasztás szociológia.
33. Hirsch Tibor: Mozi és multimédia
34. Hirsch Tibor: Televiziós műfajtipológia
35. Hirsch Tibor: Amerikai és magyar filmtörténet
36. Hirsch Tibor: Amerikai és magyar filmtörténet, televíziós műfajtipológia, mozi és multimédia
37. Huoranszki Ferenc: Racionális döntések elmélete filozófiai aspektusból (erkölcsfilozófia, ismeretelmélet)
38. Huoranszki Ferenc: Morális pszichológia.
39. Huoranszki Ferenc: Intencionalitás és teleologikus magyarázatok.
40. Huoranszki Ferenc: Kondicionálisok logikai, ismeretelméleti és metafizikai problémái Huoranszki Ferenc: Szabad akarat (beleértve a tématörténetet a 17. század óta)
41. Huoranszki Ferenc: Okság és diszpozíciók (beleértve a téma történetét a 17. század óta)
42. Joó Mária: Posztmodern politikai filozófia: feminista elméletek
43. Joó Mária: A nemek azonossága és különbözősége a filozófia történetében
44. Joó Mária: Posztmodern szubjektumfelfogás: identitások hálójában
45. Joó Mária: Az antik filozófia újjászületése a mai filozófiában.
46. Kelemen János: A nem-fogalmi tartalom: Kant, Hegel és az analitikus filozófia
47. Kelemen János: Dante filozófiája
48. Kelemen János: Olasz filozófia a 20. században
49. Kelemen János: Analitikus történetfilozófia
50. Kelemen János: Klasszikus filozófusok analitikus interpretációi
51. Kelemen János: Beszédaktus-elmélet
52. Kelemen János: Jelentés és referencia
53. Kelemen János: A nyelv-probléma a 20. századi filozófiai irányzatokban
54. Kelemen János: Wittgenstein filozófiája
55. Kelemen János: Brit filozófia a 20. században
56. Kovács András Bálint: Az önreflexív filmszerkesztés történeti szempontú vizsgálata
57. Kovács András Bálint: A modernista film elmélete és története.
58. Kovács András Bálint: A látás esztétikája
59. Kovács András Bálint: A film (kognitív) elmélete
60. Ludassy Mária: Rawls és kritikusai
61. Ludassy Mária: Hume és Burke a konzervatív politikai diskurzus kialakulása
62. Ludassy Mária: Liberalizmus vs. demokrácia (Tocqueville és Mill)
63. Ludassy Mária: Rousseau liberalizmus-kritikája
64. Ludassy Mária: Locke és hatástörténete
65. Ludassy Mária: Leviatán-interpretációk
66. Ludassy Mária: A társalgás politikája - Michael Oakeshott politikai filozófiája
67. Máté András: A logika története
68. Máté András: Matematikafilozófia
69. Máté András: Természetes nyelv és logika
70. Máté András: Logika
71. Máté András: Jaspers gondolkodása
72. Máté András: Tudományfilozófia
73. Mezei Balázs: A fenomenológia szelleme
74. Mezei Balázs: Angolszász fenomenológia
75. Mezei Balázs: Fenomenológia Közép-Európában
76. Mezei Balázs: Fenomenológia, teológia, vallásbölcselet
77. Mezei Balázs: Fenomenológiai vallásfilozófia
78. Mezei Balázs: A fenomenológiai realizmus
79. Mezei Balázs: Heidegger és Platón
80. Mezei Balázs: Dietrich von Hildebrand munkássága
81. Mezei Balázs: Max Scheler munkássága
82. Mezei Balázs: Franz von Brentano munkássága
83. Mezei Balázs: Hegel és a fenomenológia
84. Mezei Balázs: A kalasszikus fenomenológia története és problémái Brentanótól Levinasig
85. Müllner András: Neoavantgárd művészet és performatív beszédtett
86. Orthmayr Imre: Akaratgyengeség
87. Orthmayr Imre: Modern társadalomfilozófia
88. Orthmayr Imre: Cselekvéselmélet
89. Orthmayr Imre: Politikai filozófia
90. Orthmayr Imre: Etika
91. Papp Zoltán: A német idealizmus és koraromantika esztétikája és művészetfilozófiája
92. Poszler György: 20. századi magyar eszme- és irodalomtörténet, műfajelmélet
93. Radnóti Sándor: Kultúratudomány
94. Radnóti Sándor: Modernitás elméletek
95. Radnóti Sándor: Műkritika-elmélet
96. Radnóti Sándor: Művészetelmélet, művészettörténet filozófiai rekonstrukciója
97. Radnóti Sándor: Pilinszky János evangéliumi esztétikája. Teremtő képzelet és metafizika
98. Radnóti Sándor: Művészetelmélet, művészettörténet filozófiai rekonstrukciója
99. Sajó Sándor: Fenomenológiai filozófia és esztétika
100. Schwendtner Tibor: Az öneszmélés fenomenologiája-A fenomenológia redukció problémája Husserl késői filozófiájában
101. Somlyó Bálint: 20. századi művészetfilozófia.
102. Steiger Kornél: Poszeidóniosz
103. Steiger Kornél: Filozófus-életrajzok
104. Steiger Kornél: Kommentárirodalom
105. Steiger Kornél: Hellenisztikus filozófia
106. Steiger Kornél: Arisztotelész
107. Steiger Kornél: Platón
108. Steiger Kornél: Szofisták
109. Steiger Kornél: Preszókratikusok
110. Szécsényi Endre: Hannah Arendt
111. Szécsényi Endre: Felvilágosodás-kori brit esztétika- és eszmetörténet
112. Szilágyi Ákos: Orosz művészetfilozófia
113. Szilágyi Ákos: Szóművészetek esztétikája
114. Toronyai Gábor: Fenomenológia és ökológia
115. Toronyai Gábor: Fenomenológia és pszichológia
116. Toronyai Gábor: Generatív fenomenológia
117. Toronyai Gábor: A kultúra fenomenológiája
118. Toronyai Gábor: A politika fenomenológiája
119. Toronyai Gábor: Edmund Husserl késői filozófiája
120. Ullmann Tamás: A tapasztalat fenomenológiája
121. Ullmann Tamás: Nietzsche és a modernizmus
122. Ullmann Tamás: Jelentéselmélet
123. Ullmann Tamás: Francia fenomenológia
124. Ullmann Tamás: Kant és a fenomenológia
125. Ullmann Tamás: Sematizmus és költői fenomenológia
126. Ullmann Tamás: Az önmagaság fenomenológiai kérdése
127. Ullmann Tamás: Nyelvfenomenológia és/vagy etikai nyelvfilozófia Emmanuel Lévinasnál
128. Ullmann Tamás: Hegel és a pszichoanalízis
129. Vajdovich Györgyi: Filmtörténet, filmes adaptációk és intermedialitás.
130. Vajdovich Györgyi: Filmes adaptáció és intermedialitás
131. Vajdovich Györgyi: Filmtörténet