Tudományos műhely

A Doktori Iskola mint tudományos műhely

Az oktatói kar a filozófiai szakmán belül tudományos szempontból is a Magyarországon lehetséges legnagyobb tudományos potenciált képviseli. (A doktoriskolának 11 törzstagja, 34 témavezetője, 67 oktatója van. Az oktatók teljes létszámát tekintve az akadémikusok száma: négy, a DSc fokozattal rendelkezőké pedig kilenc).

A doktori iskolának otthont adó két intézet keretében folyó tudományos munka ma már lényeges pontokon a doktoriskola struktúrájához igazodik, hiszen az intézeti kutatómunka egyik fő iránya a doktoriskola programjai mentén szerveződik. A Filozófia Intézet a doktori programokra támaszkodva alakította ki közös kutatási programját "Nyelvfilozófia: a nyelv mint a kortárs filozófiai áramlatok közös problémája" címmel. E témakörben kerül sor az Intézet hagyományos, tanévnyitó tudományos konferenciájára, mely immár a hazai filozófiai élet legfontosabb évi eseménye. Jelentőségét nem utolsó sorban az adja, hogy a doktoranduszok nyilvános tudományos bemutatkozásának is mindig nagy érdeklődéssel várt alkalmává vált.

A kortárs filozófiai irányzatok közös problémáinak középpontba helyezése hozzájárult ahhoz, hogy a Filozófiai Intézet és a doktori iskola keretében nagyfokú együttműködés alakult ki a különböző filozófiai orientációjú oktatók és az egyes képzési programok között.

Az iskola tevékenysége a szellemi élet széles területeire terjed ki. Az egyes programok átfogják a művészetek és a főbb filozófiai diszciplínák számos problémáját. Igen nagy szellemi potenciált rejt magában az a tény, hogy a doktoranduszok - a különböző programokon belül persze eltérő mértékben - a ma művelt filozófiai és kultúraelméleti diszciplínák (metafizika, ismeretelmélet, tudományfilozófia, kultúraelmélet és -filozófia, nyelvfilozófia, a logika filozófiája, politikai és morálfilozófia, történelemfilozófia, esztétika, művészetelmélet, hermeneutika, logika, média-elmélet stb.) szinte teljes körét tanulmányozhatják. Ez csak a fentiekben említett igen széles és tudományosan magasan kvalifikált oktatói kar bevonásával lehetséges. A mondottakhoz járul, hogy az iskola a filozófiatörténet két nagy korszakának (ókor, újkor) a tanulmányozását is lehetővé teszi, s hogy külön oktatási programokat indít a kortárs filozófiai gondolkodás mindhárom meghatározó irányzatának (az analitikus filozófiának, a hermeneutikának és a fenomenológiának) tárgykörében.