LÁSZLÓ E. SZABÓ Home Publications Courses Links CV Department Home

A filozófia alapkérdései természettudományos aspektusból

előadás
Hétfő 18:00-19:30,  221 (Múzeum krt. 4/i)

Első előadás: szeptember 16.


Előfeltétel: Nincs (A TTK/IK-n folytatott egy-két éves tanulmányok azonban elõnyt jelentenek a megértésben.)

Tematika:

Az előadás célja, hogy a filozófia néhány olyan alapvető problémakörét tekintse át, amelyek nem csak azért fontosak, mert jelen vannak a kortárs filozófiai diskurzusban, hanem azért is, mert nagy valószínűséggel találkozunk velük a különböző természettudományos diszciplinák tanulmányozása és kutatása során.

A program tervezett témakörei a következők: filozófia - tudomány, a demarkáció problémája, természeti törvény fogalma, realizmus - antirealizmus, racionalizmus - empirizmus, a priori - a posteriori, analitikus - empirikus, szükségszerű -kontingens, a matematika és a logika episztemológiai státusza, nyelv - jelentés - igazság, a fizikai (és más világleíró) elméletek struktúrája, a valószínűség interpretációi, az indukció problémái, bayesiánus és más konfirmációelméletek, elméletek aluldetermináltsága (fizikai példák), konvencionalizmus és más externalista tézisek, ontológia - azaz mik vannak a világban?, Quine-Putnam-féle nélkülözhetetlenségi tézis, redukcionizmus,  "supervenience", determinizmus - modalitás,  a kontrafaktuális érvelés, a metafizika határai, kauzalitás, tér és idő, a realtivitáselmélet által felvetett filozófiai kérdések, idő - változás - azonosság, a kvantummechanika indeterminizmusának problémája, test - elme - AI, szabad akarat, Milyen legyen a világ? - azaz mit kezdjünk a normatív problémákkal?


Az előadások felvételei és a vetített előadásvázlatok elérehtőek lesznek.

Számonkérés: Kollokvium az előadások anyagából

Ajánlott irodalom


2019-09-05

  


Recorded lectures + slides

Exams:

18 Dec (Wed)
13:00-15:00, Room 225

2, 9, 16, 23, 30 Jan (Thur)
14:00-16:00, Room 225
 


Múzeum krt. 4/i 
2008