ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Főoldal

Hírek

Képzés

Kurzusok

Oktatók

Könyvtár

Általános Filozófia Tanszék

A tanszék megnevezése arra utal, hogy itt nem kifejezetten filozófiatörténeti és logikai stúdiumok végzésére van lehetőség; az oktatók főként metafizikai, ismeretelméleti, tudományfilozófiai és társadalomfilozófiai kurzusokat tartanak.

Tanszékvezető: Orthmayr Imre egyetemi docens
Telefon: (36 1) 485 5237, ill. 5216-os mellék
Titkárság: 1088 Budapest, Múzeum körút 4., I épület 122.
Titkársági fogadóóra: szerda és csütörtök, 12:00 - 14:00
Tanszéki előadó: Gáll Katalin
E-mail: filint [[(a)]] btk.elte.hu
Postacím: 1428 Budapest, Pf. 330.

Logika Tanszék

Gottlob Frege

A tanszék jelenlegi oktatási feladataiba tartozik a filozófia szakon a logikai tárgyak oktatása: Alapkurzusok (Két logika szeminárium és egy előadás - a logika alapfogalmai és legegyszerűbb eljárásai; a klasszikus elsőrendű logika, metaelméletével és bizonyos kiterjesztéseivel együtt; bevezetés a logika alkalmazásaiba, illetve magasabb fejezeteibe). Fakultatív kurzusok (emelt szintű szemináriumok mindenekelőtt a matematika filozófiája, a logika története, a modális logika, a logika nyelvészeti és más társadalomtudományi alkalmazásainak témakörében. Részvétel a filozófia szak néhány más tanegységének oktatásában (metafizika, nyelvfilozófia, tudományfilozófia). A Logika és tudományfilozófia doktori program szervezése és a benne való oktatás. Részvétel a kar általános társadalomtudományi képzési programjában, a logika és az érvelés technikája iránt a fakultatív keretek között jelentkező igények kielégítése. Néhány szakon (pedagógia, pszichológia) a logika fakultatívan kötelező tárgyként szerepel - ezek hallgatói is a filozófia szakosok részére meghirdetett bevezető szemináriumokat vehetik fel.

Tanszékvezető: Zvolenszky Zsófia habilitált egyetemi docens
Telefon/Fax: (36 1) 485-5245, ill. 5237-es mellék
Tovább a Tanszék honlapjára

Ókori és Középkori Filozófia Tanszék

A hallgatók a tanszék által meghirdetett kurzusok során betekintést kapnak az ókori keleti és európai filozófiák, valamint az egyházatyák és a skolasztikus gondolkodók alapvető gondolati rendszereibe.

Tanszékvezető: Bene Lászó habilitált egyetemi docens
Tanszéki előadó: Gáll Katalin
Titkárság: 1088 Budapest, Múzeum körút 4., I épület 122
Titkársági fogadóóra: szerda és csütörtök 12:00 - 14:00
Postacím: 1428 Budapest, Pf. 330.

Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék

René Descartes

Az Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék fő feladata a filozófia újkori történetének oktatása Descartes-tól a kortárs irányzatokig. Ezen túlmenően a Tanszék munkatársai részt vesznek más korszakok és irányzatok kutatásában is - így például a klasszikus görög filozófia (Joó Mária) témájában.
Az újkori filozófián belül a Tanszék munkatársai minden jelentős irányzatot oktatnak. A XX. századi filozófiák közül elsősorban az úgynevezett kontinentális hagyományra esik a hangsúly, de ez nem jelent elzárkózást az analitikus filozófiai gondolkodásmódtól. A Tanszék oktatói saját kutatási területüknek megfelelő témákban tartanak szemináriumokat és emelt szintű speciális kollégiumokat a szakos hallgatóknak: Áron László az empirizmus és az analitikus filozófia, Bodnár István az antik filozófia, Boros Gábor a XVII. Századi filozófia, Csikós Ella Hegel és Whitehead, Faragó Szabó István az empirizmus és az analitikus filozófia, Fehér M. István a német idealizmus, Heidegger és a hermeneutika, Joó Mária Platón és a gender studies, Kiss Endre Nietzse és a modernitás, Olay Csaba a hermeneutika, Tütő László a poszthegeliánus etika és a társadalomfilozófia, Ullmann Tamás a fenomenológia tárgykörében.
Ezen belül részt vesznek a nem szakos hallgatók kötelező filozófiatörténeti oktatásában is. A Tanszék munkatársai ugyanakkor a Filozófia Intézet posztgraduális programjaiban is közreműködnek (elsősorban az Újkori Filozófia, a Fenomenológia és a Hermeneutika alprogramban).
A Tanszék munkatársai országos és nemzetközi elismertséggel rendelkező kutatók, magyar és idegen nyelvű könyvek és cikkek sokasága fémjelzi kutatási tevékenységüket. Tanszékünk erőssége a széleskörű történeti orientáció. A filozófiatörténeti kutatás ugyanakkor összefonódik a szisztematikus kérdések vizsgálatával, mely nyitott a kortárs filozófia minden irányzata felé.
A Tanszék kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, munkatársai rendszeres résztvevői a hazai és a nemzetközi szakkonferenciáknak, ezen kívül pedig gyakran vesznek részt más egyetemek oktatási tevékenységében csereoktatói programok (Erasmus, Balaton) keretében. A tanszék jó kapcsolatokat ápol a Franciaországban a Sorbonne-Paris I., a Créteil-Paris XII Val de Marne egyetemekkel, Németországban a berlini Freie Universitättel, valamint a Wuppertali Egyetemmel.

Tanszékvezető: Olay Csaba egyetemi tanár
Telefon/fax: (36 1) 485-5239, ill. 5286-os mellék
Tanszéki előadó:
Titkárság: 1088 Budapest, Múzeum körút 4., I épület 120
Fogadóórák:
E-mail:
Postacím: 1428 Budapest, Pf. 330.

   

Frissítve:   — webmester